FAC UTV Kommenterad dagordning 28 nov 2016

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:4646D7

REGERINGSKANSLIET

Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning

Ministerrådet

Europakorrespondentenheten

Kommenterad dagordning för rådet för utrikesfrågor (utveckling)

den 28 november 2016

Biståndsministrarnas möte

Godkännande av dagordningen

Godkännande av A-punktslistan

Det europeiska samförståndet om utveckling (Revidering av EU:s policy för utvecklingssamarbete, ”EU Consensus on Development”)

Diskussionspunkt

Kommissionen presenterar den 22 november meddelandet om en revidering av EU:s policy för utvecklingssamarbete ”EU Consensus on Development”. Detta blir första tillfället för rådet att diskutera meddelandet. Frågan behandlades senast på FAC utveckling den 12 maj.

Regeringens ståndpunkt:

Regeringen välkomnar revideringen av EU:s policy för utvecklingssamarbete vilken bör anpassas till Agenda 2030. Regeringen anser att utvecklingssamarbete utgör ett av flera medel i genomförandet av Agenda 2030 och kommer därför att verka för ett resursmässigt fokus på de minst utvecklade länderna och sköra konfliktländer, som har begränsad tillgång till andra finansiella flöden. Regeringen avser driva att EU:s gemensamma biståndsåtagande om 0,7 % av BNI består och tydligt kommer till uttryck i en reviderad policy. Regeringen anser att utvecklingssamarbetets roll för att stärka inhemsk resursmobilisering är viktigt.

Regeringen kommer också att betona principen om partnerländers nationella ägarskap och mervärdet av ett brett deltagande av civilsamhället, liksom bryggan mellan det humanitära respektive det långsiktiga utvecklingssamarbetet. Även principerna om biståndseffektivitet kommer betonas. Centrala tematiska prioriteringar som regeringen kommer verka för i EU:s nya policy för utvecklingssamarbete är jämställdhet inkl. SRHR, miljö-klimat, konfliktförebyggande, vikten av demokratisk samhällstyrning samt att EU:s utvecklingssamarbete genomsyras av ett rättighetsperspektiv. Regeringen ser det som viktigt att EU:s utvecklingspolicy har ett tydligt fattigdomsfokus och respekterar de i OECD/DAC överenskomna ODA-kriterierna, särskilt i relation till säkerhetsrelaterade kostnader och migration.

Ramverket efter Cotonou

Diskussionspunkt

Rådet förväntas diskutera ramverket efter Cotonou på basis av det meddelande som kommissionen avser presentera den 22 november. Frågan behandlades senast på informella FAC utveckling i februari 2016.

Regeringens ståndpunkt

Regeringen anser att förhandlingarna om hur Cotonouavtalet ska ersättas utgör ett tillfälle att modernisera EU:s relation med de enskilda länderna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länderna). Regeringen eftersträvar en mer enhetlig hantering av samarbetet med olika länder och regioner, i kombination med ökad differentiering vg. tematik och geografi. Därför ser regeringen gärna ytterligare diskussionsunderlag om Ramverket efter Cotonou från kommissionen. Regeringens preferens är att inte se en direkt fortsättning av Cotonouavtalet. Principerna i artikel 8 och 96 bör samtidigt finnas med i ett framtida samarbete med AVS-länderna och en eventuellt utvidgad krets. Ramverket efter Cotonou måste ses i ljuset av EU:s övergripande utvecklings- och utrikespolitik. Regeringen vill att fattigdomsminskning även fortsatt ska utgöra basen för EU:s framtida utvecklingssamarbete, och de svenska prioriteringarna klimat, mänskliga rättigheter, demokratisk samhällstyrning samt kvinnors rättigheter ska vara tydligt återspeglade.

Migration och utveckling

Diskussions- och beslutspunkt

Rådsmötet förväntas diskutera migration och utveckling. Fokus för diskussionen kommer att vara de resultat som uppnåtts ett år efter Vallettatoppmötet och vägen framåt. Troligtvis kommer även implementeringen av kommissionens meddelande av en ny partnerskapsram med tredjeländer, inklusive den externa investeringsplanen, att beröras under mötet. Rådet förväntas också vid mötet fatta beslut om en partiell allmän inriktning gällande förordningen om en fond för hållbar utveckling inom ramen för den externa investeringsplanen (EFSD-förordningen) inför trilog med Europaparlamentet.

Regeringens ståndpunkt:

Regeringen välkomnar kommissionens nya partnerskapsram med tredjeländer som en utgångspunkt för fortsatta diskussioner om hur EU:s yttre förbindelser och instrument kan bidra till hanteringen av migrationsutmaningarna. Regeringen anser att landpaketen (compacts) med tredjeländer ska gå hand i hand med det långsiktiga utvecklingsarbetet. Regeringen ställer sig positiv till kommissionens fortsatta arbete med att motverka grundorsakerna till ofrivillig migration och med att bidra till en väl fungerande ordning för hantering av migration, såväl när människor lämnar som när de ska återvända till ett land. Regeringen understryker att användningen av ODA-medel måste ske i enlighet med OECD/DAC:s kriterier och med principerna om biståndseffektivitet som ledstjärna. Regeringen avser att stödja den partiella allmänna inriktningen gällande EFSD-förordningen.

Regeringen stödjer det fördjupade migrationssamarbetet mellan EU och Afrika och välkomnar ett uppföljningsmöte till toppmötet i Valletta i februari 2017. Detta högnivåmöte utgör en viktig möjlighet för uppföljning och diskussion kring vidare genomförande av den gemensamma handlingsplanen. Regeringen välkomnar vidare en strategisk diskussion om Vallettafondens (EU Trust Fund for Africa) effektivitet vid det andra styrelsemötet för Vallettafonden i december.