FAC, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CFE69

Kommenterad dagordning

Ministerrådet

2019-11-04

Utrikesdepartementet

Europakorrespondentenheten

Utrikesministrarnas möte den 11 november 2019

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

3.Aktuella frågor

Informationspunkt

I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Federica Mogherini ta upp information om aktuella frågor på utrikesområdet.

4.Afghanistan (uppskjuten från utrikesrådet 14 oktober)

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde

Diskussionens innehåll: Rådet kommer att diskutera EU:s engagemang i Afghanistan.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen vill se ett starkt och samlat politiskt engagemang från EU:s sida i Afghanistan. EU har en viktig roll att fylla som en partner till Afghanistan i arbetet för hållbar fred och utveckling i landet och för att värna mänskliga rättigheter och demokrati.

Regeringen vill att EU fortsatt ger sitt stöd till en politisk lösning av konflikten och verkar för intra-afghanska fredssamtal och en vapenvila. EU bör vara en fortsatt stark aktör för jämställdhet och kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter.

EU är en stor biståndsgivare till Afghanistan. Regeringen betonar vikten av att EU genom sitt bistånd understödjer och värnar grundläggande värderingar och att EU söker nå en samordnad ståndpunkt om förutsättningarna för framtida engagemang och utvecklingssamarbete i Afghanistan.

Regeringen anser att EU:s engagemang för Afghanistan bör präglas av långsiktighet och att Afghanistan bör uppmanas till ökad takt i sitt reformarbete med att bland annat bekämpa korruption.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Afghanistan behandlades senast i EU-nämnden den 11 oktober 2019 inför FAC den 14 oktober.

5. Regional säkerhet i Gulfen/Iran

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera Gulfen, inklusive Iran.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen är fortsatt mycket oroad över de ökade spänningarna i Gulfen, inklusive de mellan Iran och Saudiarabien samt USA. Det är angeläget att verka för återhållsamhet, de-eskalering och dialog i ett läge då risken är stor för missbedömningar och eskalering eller till och med konflikt.

Gulfen är en för EU strategiskt viktig region. Regeringen anser att EU bör spela en aktiv roll för att minska spänningar och främja regional dialog.

Även om spänningarna i Gulfen är fortsatt stora kan möjligheterna för dialog ha ökat. Regeringen anser att det under kommande månader bör undersökas hur EU bäst kan stödja regionala dialoginitiativ. Det är samtidigt centralt att regionalt ägarskap över processen säkerställs.

2 (4)

Även andra aspekter avseende Iran kan komma att beröras under diskussionen.

Regeringen anser det viktigt att EU fortsätter och intensifierar åtgärder för att förhindra att Iran lämnar kärnenergiöverenskommelsen JCPOA. Detta också i ljuset av att Iran annonserat att de avser göra ytterligare avsteg från överenskommelsen i närtid.

Regeringen anser att situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran fortsatt är mycket dålig. Det gäller bl.a. tillämpningen av dödsstraffet, begränsningar av yttrande- och pressfrihet, diskriminering av kvinnor och flickor, bristande respekt för minoriteters åtnjutande av de mänskliga rättigheterna, hbtqpersoners situation och det mycket begränsade fackliga utrymmet. EU måste fortsätta att på ett tydligt sätt markera gentemot Iran och verka för förändring.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Iran behandlades senast i EU-nämnden den 12 juli 2019 inför FAC den 15 juli.

6.Sudan

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera gemensamma budskap inför den informella lunchdiskussionen med Sudans premiärminister Abdalla Hamdok.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar den civilledda övergångsregeringens tillträde i Sudan och överenskommelsen om att hålla allmänna val 2022. Regeringen anser att det är viktigt att EU stödjer den civilledda övergångsregeringens reformagenda och dess uttalade vilja att respektera de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer. EU bör stödja övergångsregeringens vilja att arbeta för att uppnå en hållbar fred i Sudan. Likaså övergångsregeringens arbete för att vända den djupa ekonomiska krisen i landet, främja demokrati och mänskliga rättigheter och stärka kvinnors representation och rättigheter. Det är angeläget att EU både för dialog med övergångsregeringen och ger finansiellt stöd till reformprocessen. Regeringen understryker särskilt behovet av att kvinnors

3 (4)

och ungas ledande roll i proteströrelsen ska omsättas till reellt politiskt inflytande, inklusive genom representation i de fredsförhandlingar som nyligen inletts.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Sudan behandlades senast i EU-nämnden den 14 juni 2019 inför FAC den 17 juni.

4 (4)