FAC, Kommenterad dagordning inför FAC 20 juli 2015

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3E7D66

FAC

FAC

REGERINGSKANSLIET

Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning

Ministerrådet

Europakorrespondentenheten

Kommenterad dagordning för utrikesrådet

den 20 juli 2015

Utrikesministrarnas möte

Godkännande av den preliminära dagordningen

  • Godkännande av A-punktslistan

3. Iran

Diskussionspunkt

Med förhoppningen om att förhandlingarna med Iran om det kärntekniska programmet vid denna tidpunkt nått i mål förväntas rådet informeras om innehållet i en överenskommelse.

För det fall förhandlingarna misslyckats förväntas rådet analysera vad detta innebär för EU:s relationer till Iran och hur man på bästa sätt för frågan vidare.

Regeringens ståndpunkt

Regeringen avser kommentera resultatet av förhandlingarna utifrån den väletablerade svenska ståndpunkten att en förhandlingslösning på den kärntekniska frågan är den enda långsiktigt hållbara. Iran måste visa att det kärntekniska programmet är av uteslutande fredlig karaktär på ett sätt som är verifierbart för det internationella samfundet. En överenskommelse som garanterar detta undanröjer ett konkret hot, bidrar till regional stabilitet, och underlättar ökat utbyte och en bredare dialog mellan EU och Iran. Vid sidan av den kärntekniska frågan är det fortsatt lika viktigt att noga bevaka och försöka påverka den svåra situationen för mänskliga rättigheter i Iran.

4. Tunisien

Diskussions- och beslutspunkt

Rådet förväntas diskutera utvecklingen i Tunisien och hur EU kan stödja landet i ljuset av terroristattacken i staden Sousse i slutet av juni och det säkerhetshot som emanerar särskilt från Libyen. Rådet förväntas även anta slutsatser.

Regeringens ståndpunkt

Terroristattacken i Sousse skakade såväl Tunisien som omvärlden och var en attack på det öppna samhället och demokratin. Regeringen värnar om att Tunisiens demokratiska utveckling fortsätter och ställer sig bakom ett ökat EU-stöd till Tunisien såväl socioekonomiskt som inom säkerhetssektorn. Regeringen betonar vikten av att Tunisien lever upp till sina åtaganden om att samtidigt slå vakt om demokrati och mänskliga rättigheter.

5. MEPP

Diskussions- och ev. beslutspunkt

Rådet väntas diskutera hur EU kan bidra till att förhandlingarna i fredsprocessen i Mellanöstern återupplivas. EU:s särskilda representant Fernando Gentilini förväntas också närvara. Rådet väntas även anta slutsatser mot bakgrund av den stillastående fredsprocessen, hoten mot tvåstatslösningen, den bristande inompalestinska försoningen och den svåra humanitära situationen i Gaza.

Regeringens ståndpunkt

Parterna står alltjämt långt ifrån varandra. Försämringarna på marken, med Israels bosättningspolitik som ett allvarligt hot mot tvåstatslösningen, understryker brådskan i att få igång meningsfulla förhandlingar. Den inompalestinska försoningen har avstannat och den humanitära situationen i Gaza är djupt oroande.

Regeringen välkomnar HR/VP Mogherinis engagemang i frågan, inklusive genom utnämnandet av en särskild representant för MEPP, och emotser en diskussion om ett utökat EU-engagemang. Regeringen skulle välkomna rådsslutsatser som påtalar vikten av att EU genomför sin MEPP-politik, vilken utgår från folkrätten och de mänskliga rättigheterna, samt uppmanar parterna att återuppta meningsfulla fredsförhandlingar och avstå från handlingar som försvårarar en tvåstatslösning. Vidare förordar regeringen rådsslutsatser som betonar vikten av inompalestinsk försoning och att den Palestinska myndigheten här tar sitt ansvar, samt att Gazas isolering måste brytas.

6. EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati

Diskussions- och beslutspunkt

Rådet förväntas anta handlingsplanen för mänskliga rättigheter och demokrati i EU:s externa relationer 2015-2019 tillsammans med slutsatser. Ministrarna förväntas även ges tillfälle att välkomna arbetet med den nya handlingsplanen.

Regeringens ståndpunkt

Regeringen välkomnar handlingsplanen samt rådsslutsatserna. Det är viktigt att mänskliga rättigheter och demokrati står på utrikesministrarnas dagordning, vilket stärker det politiska ägarskapet för frågorna. 

Det är angeläget för regeringen att mänskliga rättigheter och demokrati förblir en central del av EU:s externa relationer samt att handlingsplanen förverkligas genom alla tillgängliga EU-instrument och åtgärder, inte minst med tanke på en alltmer orolig omvärld.

Regeringen välkomnar de framsteg som gjorts hittills med det strategiska ramverket samt den tidigare handlingsplanen för 2012-2014, och ser fram emot att inom ramen för den nya handlingsplanen ytterligare utveckla och stärka EU:s MR-politik, särskilt inom jämställdhet samt ekonomiska-, sociala- och kulturella rättigheter. Regeringen förespråkar även ökad öppenhet och visibilitet i EU:s MR-arbete.