FAC, kommenterad dagordning den 19 november 2018

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4C6D95Kommenterad dagordning

Minister

rådet

2018-11-12

Utrikesdepartementet

Europakorrespondentenheten


Utrikesministrarnas möte den 19 november 2018

Kommenterad dagordning

Godkännande av dagordningen

A-punkter

Aktuella frågor

Informationspunkt

I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Federica Mogherini ta upp information om aktuella frågor på utrikesområdet.

Centralasien

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Margot Wallström

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas ha en diskussion om Centralasien inför ministermötet med de fem centralasiatiska länderna (Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan) som HR/VP Mogherini står värd för den 23 november.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar diskussionen om Centralasien. FAC blir ett viktigt tillfälle att diskutera den senaste utvecklingen i Centralasien och vilka möjligheter det för med sig för EU, samt skicka ett tydligt budskap till regionen om EU:s fortsatta åtaganden och engagemang. Diskussionen syftar till att förbereda ministermötet och att föda in till pågående arbete med att ta fram en ny Centralasienstrategi, vilket rådet gav KOM och EEAS i uppdrag i de senaste rådsslutsatserna om Centralasien från den 19 juni 2017. Regeringen betonar särskilt vikten av att strategins ingångsvärden ska utgå ifrån mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer och där fokus bör ligga på områden där EU har sina komparativa fördelar, exempelvis institutionsbyggande och handelstekniskt stöd.

Bosnien-Hercegovina

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Margot Wallström

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera situationen i Bosnien-Hercegovina.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen fäster stor vikt vid Bosnien-Hercegovinas EU-närmande och följer den politiska och socio-ekonomiska utvecklingen i landet nära. De bosniska valen i oktober genomfördes utan större säkerhetsincidenter, men präglades av fortsatt uppdelning längs etniska skiljelinjer. Regeringen understryker att Bosnien-Hercegovina så snart som möjligt behöver finna en inhemsk lösning på frågan om vallagen och bilda en regering. Det är viktigt att landet bibehåller momentum i reformarbetet.

Ukraina

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Margot Wallström

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas ha en diskussion om EU:s relationer och stöd till Ukraina.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen står fast vid stödet för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Drygt fyra år efter den illegala annekteringen av Krim och med fortsatt rysk militär aggression i östra Ukraina anser regeringen att det är viktigt att EU fortsätter agera principfast. Genomförandet av ”val” i de s.k. folkrepublikerna i östra Ukraina den 11 november strider mot Minsköverenskommelserna. Det är viktigt att EU:s reaktion mot dessa är tydlig.

Regeringen stödjer Ukrainas arbete med att genomföra breda och djupgående reformer i linje med associeringsavtalet med EU. Regeringen anser att Ukrainas reformarbete är av strategisk vikt för EU och att Ukraina fortsatt bör prioriteras på EU:s dagordning. Det är särskilt viktigt att EU prioriterar dialogen om reformer med Ukraina inför och under 2019, då landet går till både president- och parlamentsval. Regeringen stödjer Ukrainas EU-närmande inom ramen för associeringsavtalet och anser att Ukraina, som är ett europeiskt land, i princip kan erbjudas ett EU-medlemskapsperspektiv, men att mycket reformarbete återstår innan medlemskap kan bli aktuellt.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Ukraina behandlades senast i EU-nämnden den 16 mars 2018, inför FAC den 19 mars.

Säkerhet och försvar (gemensamt möte utrikesministrar och försvarsministrar)

Diskussions- och beslutspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist

Diskussionens innehåll: Utrikes- och försvarsministrarna väntas ha en gemensam diskussion om frågor på området säkerhet och försvar. Ministrarna förväntas även anta rådslutsatser om säkerhet och försvar, samt slutsatser om pakten för civil GSFP.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar att arbetet med att utveckla och fördjupa EU-samarbetet inom säkerhet och försvar fortgår, som ett led i genomförandet av EU:s globala strategi och mot bakgrund av de säkerhetspolitiska utmaningar som EU står inför. Regeringen anser att det är av särskild betydelse att pakten om civil GSFP antas så att det fördjupade försvarspolitiska samarbetet kompletteras av en stärkt civil krishanteringsförmåga. Regeringen välkomnar ambitionerna att göra den civila krishanteringsförmågan starkare, mer flexibel och närmare sammanbunden med andra instrument för genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Slutsatserna om pakten för civil GSFP innehåller nya strategiska riktlinjer för civil GSFP och kollektiva åtaganden från medlemsstaterna för att stärka EU:s civila krishantering. Rådslutsatserna om säkerhet och försvar berör den fortsatta implementeringen av pågående samarbeten på försvarsområdet, bland annat det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco). Regeringen välkomnar det fortsatta genomförandet av dessa initiativ, som bidrar till att EU kan uppnå sin ambitionsnivå för GSFP.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Säkerhet och försvar behandlades i EU-nämnden inför FAC försvar den 26 april 2018 samt inför FAC den 25 juni 2018.