FAC inkl. utveckling, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9AKommenterad dagordning

Minister

rådet

2017-12

-

01

Utrikesdepartementet

Europakorrespondentenheten


Utrikesministrarnas och biståndsministrarnas möte den 11 december 2017

Kommenterad dagordning

Godkännande av dagordningen

A-punkter

Irak

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Margot Wallström

Förslagets innehåll: Rådet väntas diskutera EU:s relationer med Irak.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen anser att Irak står inför en brytpunkt. Nu krävs politiska och ekonomiska reformer för att säkra freden och lägga grunden till ett mer demokratiskt och jämlikt samhälle. Annars kan spänningar mellan olika folkgrupper återuppstå med risk för ytterligare en väpnad konflikt. Sverige har ett starkt engagemang i Irak för att möta dessa utmaningar, bl.a. genom en utvecklingsstrategi omfattande 1 miljard SEK under 2017 - 2021. Sverige anser att även EU bör öka sitt engagemang i Irak; den civila insatsen inom säkerhetssektorreform, EU Advisory Mission, är ett positivt exempel och utgör en bra start. Unionen har erfarenhet av att hjälpa stater i övergången till hållbar demokrati. Den erfarenheten behövs just nu i Irak.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: EU:s relationer med Irak behandlades senast i EU-nämnden den 15 juni inför FAC den 19 juni i år.

Mellanöstern: senaste utvecklingen i regionen

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Margot Wallström

Förslagets innehåll: Rådet förväntas diskutera den senaste tidens utveckling i Mellanöstern, ur ett brett perspektiv. I synnerhet förväntas relationerna mellan Saudiarabien och Iran och den senaste tidens utveckling i Libanon vara centrala frågor.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar en bred diskussion om utvecklingen i Mellanöstern. Flera av regionens kriser är kopplade till varandra, och behöver därför diskuteras ur ett regionalt perspektiv. Regeringen driver på för en mer aktiv EU-politik gentemot regionen, inklusive för att bidra till politiska lösningar på konflikterna i Syrien, Irak, Jemen och Libyen.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Frågan har inte tidigare diskuterats i riksdagen.

Afrika i ljuset av EU-AU toppmötet (gemensamt möte utrikesministrar och biståndsministrar)

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Margot Wallström och Isabella Lövin

Förslagets innehåll: Rådet förväntas diskutera uppföljningen av EU-AU-toppmötet som hölls den 29 - 30 november 2017 i Abidjan. Under denna dagordningspunkt kommer rådet även kort informeras om den fortsatta processen för Post-Cotonou (EU:s partnerskap med AVS-länderna efter 2020).

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen prioriterar ett fördjupat och jämbördigt partnerskap med Afrika byggt på ömsesidiga intressen. EU:s partnerskap med Afrika är av strategisk betydelse för såväl EU som Sverige och omfattar fred och säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter, hållbar social, ekonomisk och miljömässig utveckling samt globala frågor. Mötets övergripande tema var ungdomar. Förutom länken mellan fred, säkerhet och utveckling, fokuserade regeringen under mötet på frågor som rör fler och bättre jobb, anständiga arbetsvillkor och inkluderande hållbar tillväxt samt migration och god samhällsstyrning med klimat- och jämställdhetsperspektiven som tvärgående teman.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: EU-Afrika partnerskapet behandlades senast i EU-nämnden den 10 november inför FAC den 13 november i år.

Att uppnå välstånd genom handel och investeringar

Diskussions- och beslutspunkt

Ansvarigt statsråd: Isabella Lövin

Förslagets innehåll: Rådet förväntas diskutera handelsrelaterat utvecklingssamarbete, Aid for Trade, med utgångspunkt i kommissionens meddelande om en reviderad EU-strategi för Aid for Trade, som antogs den 13 november. Strategin har uppdaterats i ljuset av förändringar i omvärlden sedan den förra strategin antogs 2007, såsom det ändrade handelspolitiska landskapet, nya mål och förutsättningar för arbetet för en globalt hållbar utveckling genom Agenda 2030 och Parisavtalet samt antagandet av European Consensus for Development, policydokumentet för EU:s utvecklingssamarbete. Rådsslutsatser förutses om den reviderade EU-strategin för Aid for Trade.

Förslag till svensk ståndpunkt: Handel är ett centralt verktyg för hållbar ekonomisk tillväxt och fattigdomsbekämpning. För att länder ska kunna dra nytta av de möjligheter som handel ger kan kompletterande insatser behövas. Regeringen verkar för fri och rättvis handel både genom handelspolitiken och utvecklingssamarbetet. Regeringen lägger stor vikt vid det handelsrelaterade utvecklingssamarbetet. Sverige är den femte största givaren av Aid for Trade i EU.

Regeringen välkomnar den reviderade EU-strategin för Aid for Trade. EU och medlemsstaterna är tillsammans världens största givare av Aid for Trade och det är viktigt att stödet är anpassat till de nya omständigheterna i världen, är koherent och tar sin utgångspunkt i bistånds- och utvecklingseffektivitet. Strategin återspeglar i hög grad svenska synpunkter som förts fram under processen. Det gäller till exempel jämställdhet, miljömässiga och sociala hållbarhetsfrågor samt klimat, som fått en tyngre och tydligare roll i den reviderade strategin. Det gäller också fokus på frågor som digitalisering, standardisering, handelsförenklingar och globala värdekedjor. Strategin eftersträvar också en mer övergripande ansats för ökad samstämmighet mellan olika politikområden, vilket stämmer överens med politiken för global utveckling (PGU).