FAC- försvar, Kommenterad dagordning den 15 november

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:461CE4

Kommenterad dagordning Rådet

2016-11-07

Försvarsdepartementet

Sekretariatet för säkerhetspolitik, internationella relationer och analys (SI)

Rådet för utrikesfrågor (försvar) den 15 november

Kommenterad dagordning, försvarsministrarnas möte

1. EU-Nato samarbete

Samarbetet mellan EU och Nato sker utifrån respektive organisations mandat, beslutsautonomi och principen om komplementaritet. Totalt är 22 av EU:s 28 medlemstater Nato-medlemmar.

I dagsläget är samarbetet mellan Nato och EU fokuserat på politisk dialog. Det finns en ömsesidig intention om ökat samarbete mellan organisationerna. Både vid Europeiska rådet den 28 juni och Natos toppmöte den 8-9 juli i år diskuterades möjligheter för ökat samarbete organisationerna emellan. Vid Natos toppmöte i juli undertecknades även en deklaration som pekar på vikten att utöka samarbetet inom flera områden1.

Behovet av nära samverkan mellan EU och Nato när det gäller fredsfrämjande insatser blir alltmer tydligt. Detta inte minst i ljuset av att de båda organisationerna ibland är närvarande i samma insatsområden, exempelvis i Medelhavet. Det så kallade hybridhotet utgör ett annat exempel på område där komplementaritet mellan EU och Nato och organisationernas medlemmar finns och där samarbete borde kunna utökas.

Regeringens ståndpunkt

Regeringen är positivt inställd till ökat samarbete mellan EU och Nato för att stärka europeisk säkerhet och internationell

1 Joint Declaration By the President of the European Council, The President of the European Commission, and The Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization, daterad 8 juli 2016.

2

krishanteringsförmåga inom ramen för befintliga budgetmedel. Det är viktigt att respektive organisations mandat och beslutsautonomi respekteras.

Strävan att utveckla EU-Nato-samarbetet ligger i linje med vårt engagemang som medlem i EU och nära partner till Nato. Sverige har ett intresse av att de begränsade resurser som står till medlemsstaternas förfogande används på bästa sätt.

Regeringen ställer sig positiv tillökat samarbete på de områden som föreslås i den gemensamma deklarationen som undertecknades i juli. För att ett konstruktivt samarbete mellan EU och Nato ska åstadkommas är det nödvändigt att undvika onödig duplicering inom såväl europeisk förmågeutveckling som bidrag till internationell krishantering.

2. GSFP-insatser

Diskussionspunkt

Rådet väntas diskutera pågående militära GSFP-insatser, med särskilt fokus på Libyen och Medelhavet.

Den 20 juni 2016 beslutade rådet (FAC) att förlänga EU:s marina insats mot människosmugglare på Medelhavet, EUNAVFOR MED/Op SOPHIA. Samtidigt beslutade FAC att utvidga mandatet med två nya tilläggsuppgifter (utöver befintliga uppgifter). De nya uppgifterna innefattar kapacitetsbyggande och träning av den libyska kustbevakingen och marinen samt upprätthållande av FN:s vapenembargo på fritt hav. Grundutbildning av ca 80 libyer från libyska kustbevakningen genomförs nu ombord på ett italienskt och ett nederländskt fartyg på internationellt vatten. Insatsen befinner sig fortsatt i fas 2 A och operationen kan genomföra bordning, genomsökning, beslag och avledning av fartyg på internationellt vatten i Medelhavet. FN har antagit en säkerhetsrådsresolution till stöd för den pågående fasen. Sverige bidrar med tre stabsofficerare till insatsens operationshögkvarter i Rom och med en civil politisk rådgivare till Op Cdr.

Regeringens ståndpunkt

Det är fortsatt viktigt att inom befintliga medel stärka EU som säkerhetspolitisk aktör genom att utveckla och bidra till EU:s förmåga att genomföra civila och militära GSFP-insatser.

Sverige anser att Operation SOPHIA bör ses som en del av ett bredare EU-engagemang i att hantera migrationsutmaningen. Operationens mervärde i det bredare engagemanget är att bidra till att störa och förstöra nuvarande affärsmodell och nätverk för människosmuggling och

3

trafficking samtidigt som liv räddas. Sverige har sedan förberedelsearbetet med insatsen framgångsrikt verkat för att insatsen ska genomföras helt i enlighet med folkrätten och med full respekt för mänskliga rättigheter, inklusive asylrätten och principen om nonrefoulement. Sverige välkomnar de två tilläggsuppgifterna och säkerhetsrådsresolution 2312(2016).

--------------------------------------------------------

I anslutning till mötet

Europeiska försvarsbyråns (EDA) styrelsemöte i försvarsministerformat

EDA:s styrelsemöte i försvarsministerformat sker som vanligt i anslutning till rådsmötet. Dagordningen omfattar EDA:s budget för 2017, uppföljning av pågående verksamhet samt diskussion om EDA:s arbetsprogram.