FAC - Kommenterad dagordning FAC den 14 november 2016

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:461CE3

REGERINGSKANSLIET

Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning

Ministerrådet

Europakorrespondentenheten

Kommenterad dagordning för utrikesrådet

den 14 november 2016

Utrikesministrarnas möte

Godkännande av den preliminära dagordningen

  • Godkännande av A-punktslistan
  • Östliga partnerskapet
  • (Behandlades på FAC senast 2016-05-23)

Diskussions- och beslutspunkt

Rådet förväntas ha en diskussion om Östliga partnerskapet i syfte att introducera arbetet inför toppmötet i november 2017. Rådsslutsatser förutses.

Regeringens ståndpunkt

Sveriges engagemang för det Östliga partnerskapet är starkt. Förutom att stärka de bilaterala förbindelserna och främja reformer utgör det Östliga partnerskapet det enda gemensamma forumet för dialog mellan EU och partnerländerna, och mellan partnerländerna sinsemellan. Regeringen avser därför understryka partnerskapets strategiska betydelse och påtala vikten av att EU arbetar aktivt med att vidareutveckla Östliga partnerskapet. Toppmötet bör bekräfta EU:s långsiktiga engagemang för partnerskapet.

Regeringen anser att partnerländerna måste fortsätta att genomföra sina reformåtaganden. Särskilt viktigt är det med reformer som ger tydliga och konkreta resultat för medborgarna. Värderingsfrågor har fortsatt en central roll.

  • EU:s globala strategi (EUGS)
  • (Behandlades på FAC senast 2016-10-17)

Diskussions- och beslutspunkt

Rådet förväntas ha en diskussion om EUGS med fokus på säkerhets- och försvarsdelarna. Rådsslutsatser förutses.

Regeringens ståndpunkt

Som en första del av uppföljningen av den globala strategin för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik (EUGS) har EEAS tagit fram ett förslag till plan för genomförande inom området säkerhet och försvar.

Regeringen anser det viktigt att säkerställa medlemsstaternas ägarskap av EUGS och verkar aktivt för detta också i strategins genomförande. Regeringen kommer att verka för att de beslut som tas ska bidra till en ökad sammanhållning inom EU. Regeringen stöder ambitionen att stärka den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och särskilt EU:s förmågor inom civil och militär krishantering. Förmågan att kunna bidra till långsiktiga stabiliserande åtgärder i kriser och konflikter i utlandet är högt prioriterad. Vad gäller de säkerhets- och försvarspolitiska frågorna är regeringens utgångspunkt att utvecklingen måste ske inom ramen för Lissabonfördraget.