FAC - handel, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC99Kommenterad dagordning

R

ådet för utrikesfrågor (handel)

2017-04-24

2017-11-27

Utrikesdepartementet

Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad (UD HI)


Rådets för utrikesfrågor (handel) i Buenos Aires vid WTO:s elfte ministerkonferens den 10december

Kommenterad dagordning

Godkännande av dagordningen

A-punkter

WTO:s elfte ministerkonferens i Buenos Aires 10-13 december

Rådsslutsatser vid inledningen av MC11

Rådsslutsatser vid slutet av MC11

Rådsbeslut angående EU:s position

11th World Trade Organization Ministerial Conference

Beslutspunkt


Ansvarigt statsråd: Ann Linde

Beslutspunkt

Förslagets innehåll: Rådet kommer att uppdateras om förhandlingsläget inför WTO:s 11:e ministerkonferens (MC11) den 10-13 december 2017 i Buenos Aires. Rådet kommer att anta beslut om EU:s position för MC11 samt anta rådslutsatser inför förhandlingarna. Utifrån att det blir ett förhandlingsresultat i linje med EU:s position, kommer rådet efter avslutade förhandlingar även att anta detta resulat.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen värnar det multilaterala världshandelssystemet i WTO och därför är ministerkonferensen MC11 ett mycket viktigt möte, inte minst mot bakgrund av protektionistiska tongångar. Regeringens prioriteringar vid MC11 är främst en begränsning av handelsstörande jordbruksstöd inklusive offentlig lagerhållning, ett förbud mot fiskesubventioner som bidrar till ett ohållbart fiske, e-handel samt ökade möjligheter för utvecklingsländer att integreras i världshandeln.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Statssekreterare Oscar Stenström informerade Näringsutskottet den 26 oktober 2017 och Statsrådet Ann Linde informerade EU-nämnden den 3 november om läget i förhandlingarna inför MC11 inför FAC Handel den 10 november.

Fortsatt behandling av ärendet: Nästa rådsmöte i FAC Handel sker den 10 december i Buenos Aires inför WTO:s ministerkonferens. Det kan även sammankallas ett FAC Handel i slutet av mötet (13-14 december) för att anta förhandlingsresultatet.