Ekofin_Komplettering_2_kommenterad_dagordning_infor_Ekofin_12_juli

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:44B4EC

Ekofin

Finansdepartementet

Ekofinrådets möte den 12 juli 2016 i Bryssel

Kommenterad dagordning - komplettering

- enligt den preliminära dagordning som framkom den 27 juni 2016, samt information från ordförandeskapet.

3.(ev.) Bekämpning av penningtvätt

-Diskussionspunkt

Kommissionen kommer att presentera de förslag på revidering av det fjärde penningtvättsdirektivet som presenterades den 5 juli och som är en del av den åtgärdsplan som syftar till att förstärka det europeiska ramverket för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Samråd med EU-nämnden i frågan om finansiering av terrorism skedde senast den 15 juni 2016. I samband med antagandet av det fjärde penningtvättsdirektivet och förordningen om information som ska åtfölja överföringar av medel genomfördes ett skriftligt samråd den 23 januari 2015. De båda rättsakterna behandlades i finansutskottet den 9 december 2014.

Vid Ekofinmötet i december 2015 gav rådet kommissionen mandat att analysera och överväga vilka åtgärder som kan vidtas för att ytterligare stärka det europeiska ramverket för bekämpning av finansiering av terrorism. Den 2 februari 2016 presenterade kommissionen en åtgärdsplan med både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Vid Ekofinmötet den 12 februari antogs rådsslutsatser som välkomnade åtgärdsplanen. Den 5 juli presenterade kommissionen sitt förslag till revidering av fjärde penningtvättsdirektivet i syfte att stärka bekämpningen av finansiering av terrorism.

Direktivförslagets revideringar tar sikte på sju huvudsakliga områden:

1.Inkludera tillhandahållare, s.k. plattformar för växling av virtuella valutor och depåer för virtuella plånböcker, i direktivets räckvidd.

2.Sänka tröskelnivån för när kundkännedomsåtgärder ska vidtas vid användande av vissa förbetalda kort samt ta bort

2

möjligheten till undantag för kundkännedomsåtgärder vid användande av förbetalda kort online.

3.Möjliggöra för finansunderrättelseenheter att begära in information om penningtvätt och finansiering av terrorism från alla verksamhetsutövare.

4.Möjliggöra för finansunderrättelseenheter och andra behöriga myndigheter att identifiera innehavare av bank- och betalkonton genom ett krav på medlemsstaterna att inrätta mekanismer – t.ex. register eller motsvarande lösningar – som möjliggör en snabb tillgång till information.

5.Harmonisera tillämpningen av förstärkta kundkännedomsåtgärder i ekonomiska relationer med högriskländer utanför EU.

6.Förbättra genomlysningen och tillgången till information om verkliga huvudmän för juridiska personer och arrangemang.

7.Tydliggöra ett antal befintliga regler i direktivet, såsom begreppet behöriga myndigheter, undantag för vissa förbetalda kort med låg risk och anpassning till befintlig EU-reglering av elektronisk identifikation.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen ställer sig positiv till att ytterligare insatser vidtas på området och välkomnar därför rent allmänt kommissionens förslag. Förslagets inriktning och innehåll ligger i linje med det som tidigare aviserats i kommissionens åtgärdsplan och framstår i huvudsak som relevanta.

Eftersom förslaget till ändringar av direktivet presenterades så sent som den 5 juli har detaljerna i förslaget ännu inte varit föremål för en mera ingående analys, men regeringen ställer sig preliminärt positiv till inriktningen på de revideringar som föreslås. Utgångspunkten för förhandlingarna framåt är dock att säkerställa att utformningen av reglerna dels är förenliga med de risker som finns, dels inte i onödan försvårar tillgången till finansiella tjänster för olika grupper i samhället. Principen om proportionalitet är således viktig.

Samtidigt finns också områden som kräver ytterligare och fördjupad analys, inte minst ur ett integritets- och dataskyddsperspektiv. Ett sådant är det föreslagna kravet på att införa automatiska centraliserade mekanismer för snabb tillgång till information om bank- och betalkontoinnehavare (område 4 ovan).

Beträffande område 6 – om förbättrad genomlysning och öppenhet beträffande juridiska personer och arrangemang – välkomnar regeringen ansatsen. Även här behöver dock de exakta skrivningarna och konsekvenserna av dessa analyseras vidare.

3

15. Meddelande om ytterligare åtgärder för att öka insynen och bekämpning av skatteundandragande och skatteflykt

-Diskussionspunkt

Kommissionen ska föredra sitt meddelande om ytterligare åtgärder för ökad insyn i och bekämpning av skatteundandragande och skatteflykt, som de publicerade den 5 juli. Därefter inbjuds till diskussion.

Ärendet har som helhet inte tidigare behandlats i EU-nämnden. Frågan om en EU-gemensam lista över ej samarbetsvilliga tredje länder har överlagts med skatteutskottet flera gånger, senast den 3 mars 2016. Den frågan har även behandlats i EU-nämnden flera gånger, senast den 20 maj 2016.

Mot bakgrund av den så kallade Panama Papers-skandalen går kommissionen fram med ytterligare åtgärder för att motverka skatteundandragande och skatteflykt. I meddelandet redogör de för det förslag om ändring av direktivet för administrativt samarbete på skatteområdet som de lämnade samma dag som de publicerade sitt meddelande, den 5 juli. Direktivförslaget innebär att det ska bli obligatoriskt för alla medlemsstater att ge sina skattemyndigheter tillgång till bl.a. uppgifter om verkliga ägare i bolag och truster, som inhämtats med stöd av regler för penningtvätt. I meddelandet aviserar kommissionen att de i ett andra steg avser att gå fram med ett förslag om att dessa uppgifter även ska kunna utbytas mellan medlemsstaterna.

Av meddelandet framgår även att kommissionen överväger att införa informationsskyldighet för skatterådgivare. I rådsslutsatser som Ekofin antog den 25 maj inbjöd rådet kommissionen att komma med ett sådant förslag.

Kommissionen anger i sitt meddelande att de även avser att se över möjligheterna till att förbättra skyddet för så kallade visselblåsare.

Kommissionen framhåller också vikten av att EU även på global nivå verkar för höga standarder för god förvaltning på skatteområdet. I meddelandet pekar de på det arbete som pågår med att ta fram en EU- gemensam lista över ej samarbetsvilliga stater.

Förslag till svensk ståndpunkt

Att motverka skatteflykt och skatteundandragande är en hög politisk prioritering för regeringen. Nyttan av ett gemensamt agerande måste dock alltid vägas mot medlemsstaternas befogenheter på skatteområdet och relationer till tredje länder. Analys pågår av det förslag till ändring av direktivet för administrativt samarbete på skatteområdet som presenterades den 5 juli. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i denna fråga. Detsamma gäller när

4

kommissionen går fram med mer tydliga och konkreta förslag i övriga frågor som omfattas av meddelandet.