Ekofin_budget_PM_till_EUN_Arsbudgetprocessen_2017_rev_1

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:44B4EE

Ekofin-budget

Promemoria Fi2016/00101

2016-07-06

Finansdepartementet EU-nämnden

Budgetavdelningen

EU:s årsbudget för 2017

EU:s budgetprocess

Kommissionen antog 30 juni sitt förslag till budget för 2017

Den 22 juli förväntas rådet anta sin läsning vid Ekofin Budget.

Europaparlamentet antar sin läsning av budgetförslaget i slutet av oktober.

Därefter följer ett förlikningsförfarande under tre veckor under vilket rådet och Europaparlamentet ska enas om ett gemensamt förslag.

Den 16 november äger ett förlikningsmöte och Ekofin Budget rum parallellt då en överenskommelse ska träffas mellan rådet och Europaparlamentet om 2017 års EU budget.

Om en överenskommelse nås den 16 november ska Europaparlamentet inom 14 dagar fastställa budgeten för 2017.

Kommissionens budgetförslag för 2016

Enligt kommissionen ska budgeten 2017 prioritera å ena sidan sysselsättning, tillväxt och investeringar och å andra sidan bemöta utmaningarna inom migration, terrorism och organiserad brottslighet. De största procentuella ökningarna i åtaganden jämfört med år 2016 föreslås inom rubrikerna 1a Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning (11 procent), 1b Ekonomisk social och territoriell sammanhållning (5,4 procent) och 3 Säkerhet och medborgarskap (5,4 procent).

Förslaget till årsbudget utgår från de budgettak som är fastlagda för 2017 i den fleråriga budgetramen, den s.k. MFF (Multiannual Financial Framework) för 2014-2020. Budgettaken för åtaganden år 2017 är högre än taken för 2016, med undantag för rubrik 2 Hållbar tillväxt: naturresurser som har ett lägre tak detta år. Kommissionens förslag till åtagandeanslag för 2017 uppgår till 157 658 miljoner euro, vilket motsvarar en ökning med 1,7 procent jämfört med budgeten för 2016.

2

Förslaget lämnar en marginal till taket för åtaganden på 815 miljoner euro. I förslaget föreslås bl.a. en mobilisering av globala åtagandemarginalen med 1 265 miljoner euro i enlighet med EFSI- överenskommelsen.

Betalningsanslagen minskar till 134 899 miljoner euro, vilket motsvarar en minskning med 6,2 procent jämfört med budgeten för 2016. Kommissionen och Sverige, tillsammans med likasinnade medlemsstater, har olika uppfattningar om hur betalningsmarginalen ska redovisas. Kommissionen redovisar en marginal på 9 609 miljoner euro eftersom de anser att betalningsanslag som följer av specialinstrument, t.ex. Flexibilitetsinstrumentet, kan finansieras över budgetramstaken. Sverige och likasinnade medlemsstater (förkortat LM i tabellen nedan) anser att alla betalningar måste rymmas under budgetramstaket och att betalningsmarginalen är 8 007 miljoner euro.

Rubrik Beslutad KOM-förslag Förändring i %
    budget 2016 budget 2017
       
(miljoner euro) Å t a ga nden B e t alningar Å t aga nden B et a lningar Å t a ga nden B e t alninga r
               
1. Smart och inkluderande tillväxt 69 841 66 247 74 683 56 647 +6,9% -14,5%
  1a. Konkurrenskraft för tillväxt och 19 010 17 402 21 109 19 298 +11,0% +10,9%
  sysselsättning            
  1b. Ekonomisk, social och territoriell 50 831 48 844 53 574 37 349 +5,4% -23,5%
2. Hållbar tillväxt: naturresurser 62 484 55 121 58 902 55 236 -5,7% +0,2%
  Varav marknadsutgifter och direktstöd     42 938 42 889    
3. Säkerhet och medborgarskap 4 052 3 022 4 272 3 782 +5,4% +25,1%
4. Europa i världen 9 167 10 156 9 432 9 290 +2,9% -8,5%
5. Administration 8 951 8 951 9 322 9 324 +4,1% +4,2%
  Totalt innanför ram 154 495 143 496 156 611 134 279 +1,4% -6,4%
  Totalt inkl. instrument utanför ram 155 020 143 885 157 658 134 899 +1,7% -6,2%
  Marginal enl. KOM 2 316 2 021 815 9 609    
  Marginal enl. LM* 2 316 800 815 8 007    

*) KOM och LM (med SE likasinnade medlemsstater) har olika uppfattningar om hur marginalen ska redovisas. KOM anser att betalningsanslag som följer av specialinstrument kan finansieras över budgetramstaken. LM anser att alla betalningar måste rymmas under budgetramstaket.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen kommer vid behandlingen av årsbudgetförslaget verka för budgetdisciplin och respekt för taken i den fleråriga budgetramen, att årsbudgeten beslutas med tillräckliga marginaler upp till taken för såväl åtaganden som betalningar samt verka för att de särskilda instrumenten inte mobiliseras, då dessa riskerar öka den svenska EU- avgiften.

Otillräckliga marginaler riskerar kan leda till krav på utnyttjande av särskilda instrument som leder till utgifter utöver budgetramen. Det lämnar heller inga möjligheter att omhänderta och finansiera oförutsedda händelser inom ram, vilket är problematiskt.

3

Åtaganden bör begränsas så att det finns utrymme för oförutsedda åtaganden under det löpande budgetåret. Det är också viktigt att åtaganden begränsas för att inte ytterligare underblåsa den stora mängden utstående åtaganden (RAL) som kommer att påverka medlemsstaternas avgifter under kommande år. Åtagandenivån för 2017 bör därför skapa utrymme för att möjliggöra att betala redan ingångna åtaganden.

Betalningsanslagen ska baseras på realistiska och väl underbyggda och verifierade prognoser och spegla tidigare genomförande. Avbetalning på RAL måste alltid baseras på ett konstaterat behov. Summan av de särskilda instrument som kan mobiliseras över åtagandetaken måste rymmas i betalningsmarginalen eftersom betalningar som följer av dessa åtaganden inte får innebära att betalningstaket överskrids. Utöver detta krävs ytterligare marginaler för att skapa beredskap för andra oförutsedda utgifter under det löpande budgetåret.