Ekofin - Komplettering kommenterad dagordning inför Ekofin 12 juli

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:44B48B

Finansdepartementet

Ekofinrådets möte den

12 juli 2016 i Bryssel

Ekofin

Ekofin

Kommenterad dagordning - komplettering

- enligt den preliminära dagordning som framkom den 27 juni 2016, samt information från ordförandeskapet.

  • Förberedelser inför finansministermötet inom G20 i Chengdu den 23-24 juli 2016
  • Beslutspunkt

Rådet väntas fastställa EU:s gemensamma positioner inför G20-mötet mellan finansministrar och centralbankschefer den 23-24 juli 2016 i Chengdu.

Samråd med EU-nämnden sker inför de tillfällen som Europeiska rådet eller Ekofinrådet diskuterar EU:s gemensamma ståndpunkter inför G20-möten. Samråd skedde senast den 12 februari 2016.

Som ett led i förberedelserna inför G20-mötet i Chengdu den 23-24 juli ska Ekofinrådet fastställa EU:s gemensamma positioner i form av ett mandat, Terms of Reference. Ett övergripande syfte med G20-mötet är att diskutera åtgärder för att säkra en stadigvarande ekonomisk återhämtning och åtgärder för att motverka nedåtrisker för den globala tillväxten, inklusive de eventuella risker som kan komma av utfallet i den brittiska folkomröstningen om EU-medlemskap. EU:s mandat inför mötet väntas fokusera på arbetet med G20:s tillväxtstrategier, finansmarknads- och skatteregleringar samt IMF-frågor.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen kan ställa sig bakom utkastet till EU:s gemensamma positioner. Mandatet ligger väl i linje med regeringens syn på vilka områden som bör prioriteras i det fortsatta arbetet. Regeringen välkomnar särskilt att betydelsen av att genomföra beslutade finansmarknads- och skatteregleringar lyfts fram. Vidare välkomnar regeringen G20:s ökade ansträngningar för att implementera tillväxtskapande reformer.

  • Läget vad gäller slutförandet av Baselkommitténs agenda för bankreform efter krisen
  • Beslutspunkt

Rådet väntas anta rådsslutsatser om en färdplan beträffande genomförandet av de kvarvarande reformer som Baselkommittén föreslagit inom ramen för Basel III-regelverket.

Frågan har inte behandlats i EU-nämnden tidigare.

Baselkommittén för banktillsyn är en global kommitté som sätter standarder för kapitaltäckningskrav för stora, internationellt aktiva banker. Kommitténs senaste regelverk, Basel III, togs fram efter finanskrisen och syftar till att stärka den finansiella motståndskraften i banksystemet.

Kommissionen har nu föreslagit rådsslutsatser om status för genomförandet av vissa revideringar av Basel III inom EU. Dessa revideringar syftar främst till att verka för en mer strömlinjeformad tillämpning av kraven, delvis genom att begränsa användandet av interna modeller. Även om detta inte leder till en generell höjning av kapitalkraven kan det innebära att enskilda banker som exempelvis använder interna modeller i stor utsträckning kan påverkas.

I slutsatserna återupprepar rådet sitt stöd för Baselkommitténs arbete med att förfina delar av Basel III innan årsskiftet. Rådet understryker vikten av att kommittén noga utvärderar både utformningen och nivån på de reviderade kapitaltäckningskraven. Vidare vill rådet att Baselkommittén också tar hänsyn till hur revideringarna kan komma att påverka olika typer av banker i olika länder. Rådet noterar att revideringarna inte väntas leda till någon signifikant ökning av kapitalkraven för den europeiska banksektorn som helhet.

Baselkommittén väntas slutföra sitt arbete med revideringarna vid årsskiftet och kommer under hösten 2016 att genomföra en kvantitativ analys av vilken påverkan dessa revideringar kan ha på internationellt aktiva banker. Europeiska bankmyndigheten kommer parallellt att genomföra en liknande analys för banker inom EU.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen stödjer genomförandet av Basel-regelverket inom EU och kan därmed ställa sig bakom utkastet till rådsslutsatser.