Dagordning för rådet konkurrenskraft

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3AAF1B

 1. Godkännande av dagordningen

  Icke lagstiftande verksamhet
 2. (ev.) Antagande av A-punkter

  Lagstiftningsöverläggningar
 3. (ev:) Antagande av A-punkter

  INRE MARKNAD OCH INDUSTRI
 4. Produktsäkerhetspaketet
  - Allmän inriktning

  a) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om konsumentprodukters säkerhet och om upphävande av rådets direktiv 87/357/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG
  Statsrådet Per Bolund

  b) Förslag om förordning om marknadskontroll av varor
  Närings- och innovationsminister Mikael Damberg
 5. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om paketresor och assiterade researrangemang och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 samt direktiv 2011/83/EU och om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG
  - Politisk överenskommelse
  Statsrådet Per Bolund
 6. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar
  - Allmän inriktning
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson


  forts.

  Icke lagstiftande verksamhet
 7. Politik om den digitala inre marknaden
  Närings- och innovationsminister Mikael Damberg

  a) Rådsslutsatser om digital omvandling av europeisk industri
  - Antagande

  b) Strategin för den digitala inre marknaden
  - Diskussion

  Övriga frågor
 8. a) Pågående lagstiftningsförslag
  - Översynen av EU:s varumärkessystem
  i ) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) 207/2009 om gemenskapsvarumärken
  ii) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning)
  - Information
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

  b) Uppdatering om genomförandet av EU-kommissionens meddelande om försvarsindustrin
  - Presentation från kommissionen
  Försvarsminister Peter Hultqvist

  c) Implementering av det enhetliga patentsystemet
  - Presentation från kommissionen och av ordförande från respektive genomförandekommitté
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

  d) Inventering av rådets slutsatser från december 2013 - rapport från högnivågruppen för konkurrenskraft och tillväxt
  Närings- och innovationsminister Mikael Damberg

  e) Småföretagsakten
  - På begäran av den tyska delegationen
  Närings- och innovationsminister Mikael Damberg

  f) Arbetsprogrammet för det inkommande ordförandeskapet
  - Presentation av den luxemburgska delegationen
  Närings- och innovationsminister Mikael Damberg


  forts.

  FORSKNING

  Icke lagstiftande verksamhet
 9. Utkast till rådsslutsatser för färdplanen för det europeiska forskningsområdet (ERA)
  - Antagande
  Statsrådet Helene Hellmark Knutsson
 10. Utkast till rådsslutsatser om den rådgivande strukturen för det europeiska forskningsområdet (ERA)
  - Antagande
  Statsrådet Helene Hellmark Knutsson
 11. Mot öppen och excellent Europeisk forskning - uppföljning av det offentliga samrådet rörande Science 2.0
  - Riktlinjedebatt
  Statsrådet Helene Hellmark Knutsson
 12. Ukast till rådsslutsatser om öppen, dataintensiv och sammankopplad forskning som drivkraft för snabbare och bredare innovation
  - Antagande
  Statsrådet Helene Hellmark Knutsson

  Övriga frågor
 13. Arbetsprogrammet för det inkommande ordförandeskapet
  - Presentation av den luxemburgska delegationen