KKR-kommenterad-dagordning-29-september-2022

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2021/22:4E89DE

Kommenterad dagordning rådet

2022-09-19

Näringsdepartementet

Sekretariatet för EU och internationella frågor

Rådets möte (Konkurrenskraft: inre marknaden och industri) den 29 september 2022

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

Lagstiftningsöverläggningar

(Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

3.Förordning om ett krisinstrument för den inre marknaden (SMEI)

Förslaget presenteras den 19 september, den kommenterade dagordningen uppdateras därefter.

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Anna Hallberg

Förslagets innehåll:

Förslag till svensk ståndpunkt:

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Fortsatt behandling av ärendet:

Faktapromemoria:

4.Förordning om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för hållbara produkter och om upphävande av direktiv 2009/125/EG

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Annika Strandhäll

Förslagets innehåll: Kommissionen presenterade den 30 mars sitt förslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter. Förslaget är en del i ett lagpaket inom ramen för den europeiska gröna given som ska få hållbara produkter att bli norm, främja cirkulära affärsmodeller och ge konsumenterna mer inflytande i samband med den gröna omställningen.

Förslaget syftar till att ge möjlighet att reglera produkters hållbarhet genom hela deras livscykel. Kommissionen ges befogenhet att sätta ekodesignkrav på produktgrupper på hållbarhet och tillförlitlighet, återanvändbarhet, uppgraderbarhet, reparerbarhet, underhåll och renovering, innehåll av skadliga ämnen, energi- och resurseffektivitet, innehåll av återvunnet material, återtillverkning och återvinning, koldioxid- och miljöavtryck samt förväntad mängd avfall som produkten ger upphov till. I förslaget ges kommissionen mandat att i en arbetsplan bestämma vilka produktgrupper som ska prioriteras.

Förslaget innehåller också krav på att digitala produktpass tas fram för de produktgrupper som regleras. Produktpassen ska innehålla information om ekodesignkraven inklusive information om skadliga ämnen och följa med produkten längs hela dess livscykel.

Vidare ges kommissionen befogenhet att ta fram förbud mot att förstöra konsumentprodukter när det kan motiveras av miljöskäl. Förslaget innehåller även möjligheten för kommissionen att ställa krav på grön offentlig upphandling.

2 (4)

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar förslaget och ser det som en viktig del i att nå EU:s miljö- och klimatmål. Rätt genomfört kan förslaget på ett kostnadseffektivt sätt bidra till omställningen till en grön och cirkulär ekonomi. Det är viktigt att förslagets dubbla målsättning om förbättring av produkters hållbarhet och harmonisering av den inre marknaden hanteras tillsammans för att säkerställa en väl balanserad rättsakt.

Regeringen anser att det är viktigt att förslaget blir ambitiöst, tydligt och rättssäkert utformat och att det blir förutsebart för alla aktörer vilka krav som kommer att ställas på produkterna och hur kommissionen ska ta fram dessa. Detta kommer att bidra till att öka takten i den gröna och digitala omställningen och utjämna konkurrensvillkoren på den inre marknaden.

Regeringen anser att kommissionens befogenheter gällande sekundärrättsakter i förslaget ska vara lämpliga, proportionerliga och fylla sitt syfte. Väsentliga parametrar ska i så stor utsträckning som möjligt regleras i ekodesignförordningen och tillräckligt inflytande ges till medlemsstaterna.

Regeringen välkomnar förslaget om produktpass och ser att det är viktigt att dessa säkerställer spårbarhet och ger adekvat information. För en välfungerande inre marknad och en fri och rättvis handel är det samtidigt viktigt att produktpassen får en utformning som inte motverkar den fria rörligheten för varor och gemensamma principer för internationell handel.

Förslaget ansluter till flera andra lagstiftningar och regeringen anser att det är viktigt att dessa är samstämmiga och att det är tydligt hur de förhåller sig till varandra.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Överläggning i Miljö- och jordbruksutskottet den 21 juni 2022.

Fortsatt behandling av ärendet: Förhandlingarna i rådet kommer att fortgå under hösten.

Faktapromemoria: Fakta-pm 2021/22:FPM84 : COM(2022) 142

3 (4)

Övriga frågor

En europeisk industriallians för transformationstekniker

Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Övrig punkt

Ansvarigt statsråd: Karl-Petter Thorwaldsson

Förslagets innehåll:

Den tyska delegationen avser att lyfta behovet av en ny industriallians för transformationstekniker (eng. transformation technologies) för att påskynda utfasningen av fossila energikällor. Utbygganden av fossilfria energisystem är beroende av vissa transformationstekniker såsom vindkraft, solceller, kraftnätsutrustning, värmepumpar och elektrolysörer. Alliansen ska fungera som paneuropeisk och intressentdriven plattform för att öka den europeiska produktionskapaciteten för transformationstekniker.

Inför rådsmötet har Tyskland cirkulerat ett dokument som kort utvecklar skälen för en sådan ny allians samt tänkt process för dess bildande och uppbyggnad. Förebild för industrialliansen är den Europeiska batterialliansen (EBA) som startades 2017. Det första steget i bildandet av alliansen vore att etablera en högnivågrupp ledd av kommissionen med deltagande från intressenter från hela värdekedjorna i berörda sektorer. Undergrupper ska sedan bildas avseende olika tekniker. Alliansen första uppgift ska vara att ta fram en strategisk handlingsplan för produktion, handel och introduktion av nya transformationstekniker.

4 (4)