GAC-sammanhållning, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2021/22:4E5639

Kommenterad dagordning rådet

2022-05-17

Näringsdepartementet

Allmänna rådets möte (sammanhållningspolitik) den 2 juni 2022

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

3.8:e sammanhållningsrapporten

- Riktlinjedebatt

Ansvarigt statsråd: Anna-Caren Sätherberg

Förslagets innehåll:

Ungefär vart femte år lägger kommissionen fram en rapport om sammanhållningspolitiken. Den åttonde sammanhållningsrapporten Sammanhållning i Europa på väg mot 2050 (COM (2022) 34 final) presenterades i februari. Franska ordförandeskapets utkast till rådets slutsatser om rapporten har granskats och godkänts av rådets arbetsgrupp om strukturella åtgärder och yttre randområden (SMOR). Ordförandeskapet har också lagt fram diskussionsfrågor inför mötet med Allmänna rådet.

Förhandlingarna om fonderna inom sammanhållningspolitiken tog drygt tre år och avslutades sommaren 2021 då de fem grundförordningarna trädde ikraft, nämligen förordning (EU) 2021/1056 om inrättande av Fonden för en rättvis omställning (FRO), förordning (EU) 2021/1057 om inrättande av Europeiska socialfonden+ (ESF+), förordning (EU) 2021/1058 om Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), förordning (EU) 2021/1059 om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete

(Interreg) och den gemensamma fondförordningen (EU) 2021/1060 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik CPR). Medlemsstaterna har nu att lämna in förslag till partnerskapsöverenskommelse och program för programperioden 2021– 2027 till kommissionen. Regeringen har överlämnat förslag till en svensk partnerskapsöverenskommelse, ett nationellt program för FRO, ett nationellt program och åtta regionala program för Eruf samt ett nationellt program för ESF+ till kommissionen.

Samtidigt som förhandlingar och genomförandearbete inför kommande programperiod har pågått så har medlemsstaterna och rådet också hanterat och godkänt en rad lagstiftningsförslag om ökad flexibilitet för innevarande programperiod som en direkt följd av covid-19-pandemin och Rysslands invasion av Ukraina.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen anser att programmen inom sammanhållningspolitiken har möjlighet att bidra till återhämtning, konkurrenskraftig hållbarhet, grön och digital omställning, motståndskraft och ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, samtidigt som det kan finnas utmaningar med att hantera en rad nya EU-instrument. Regeringen anser att sammanhållningspolitiken ska vara en långsiktig politik som syftar till att stödja regionernas tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. För regeringen är det viktigt att insatserna bidrar till ett grönt, hållbart, socialt och mer innovativt Europa. De insatser som görs ska vara innovativa och ha högt EU-mervärde.

Regeringen anser att förhandlingen om sammanhållningspolitikens framtida utformning bör ske inom ramen för förhandlingarna för nästa fleråriga budgetram.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Den 8:e sammanhållningsrapporten har ej varit föremål för samråd med EU- nämnden eller information i näringsutskottet. Överläggning om React-EU och följdändringar i förslaget till lagstiftningspaketet 2021–2027 ägde rum i

2 (3)

näringsutskottet den 16 juni 2020. Samråd med EU-nämnden ägde rum den 12 november 2021 inför den riktlinjedebatt om bidrag från programmen inom sammanhållningspolitiken som hölls vid Allmänna rådets möte den 18 november 2021.

4. Rådets slutsatser om sammanhållning i Europa på väg mot 2050

- Antagande

Ansvarigt statsråd: Anna-Caren Sätherberg

Förslagets innehåll:

Kommissionen lade fram meddelandet om den åttonde sammanhållningsrapporten: Sammanhållning i Europa på väg mot 2050 (COM (2022) 34 final) den 4 februari 2022. Det franska ordförandeskapet har tagit fram förslag till rådets slutsatser om rapporten. Utkastet till rådets slutsatser har granskats och godkänts av rådets arbetsgrupp om strukturella åtgärder och yttre randområden (SMOR) och föreslås antas av Allmänna rådet.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen anser att förslaget till rådets slutsatser kan antas.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Frågan har inte tidigare varit föremål för samråd med EU-nämnden eller information i näringsutskottet.

3 (3)