FAC, handel, kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2021/22:4E5638

Kommenterad dagordning rådet

2022-05-18

Utrikesdepartementet

Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad

Rådet för utrikesfrågor (handel) den 3 juni 2022

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

3.Suspendering av importtullar gentemot Ukraina

Beslutspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikeshandelsminister Anna Hallberg

Förslagets innehåll: EU-kommissionen föreslår att ta bort samtliga EU:s import- och antidumpningstullar gentemot Ukraina under ett år. Förslaget är brådskande mot bakgrund av den ukrainska ekonomins svårigheter i ljuset av kriget.

Förslag till svensk ståndpunkt: Sverige stödjer förslaget i sin helhet.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: -

Fortsatt behandling av ärendet: Beslut väntas fattas vid rådsmötet för handelsfrågor den 3 juni. SE driver på för ytterligare handelspolitiska åtgärder för att underlätta handel med Ukraina.

Faktapromemoria: Nej

4.WTO och förberedelser för MC 12

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikeshandelsminister Anna Hallberg

Förslagets innehåll: EU-kommissionen kommer att informera om läget i förberedelserna inför WTO:s tolfte ministerkonferens (MC12) i Genève den 12

15 juni 2022. MC12 skulle hållits i slutet av november 2021 men sköts fram med anledning av det rådande pandemiläget. Rysslands invasion av Ukraina har i sin tur omöjliggjort formella förhandlingar inom WTO, vars verksamhet bygger på konsensusbeslut. Det är därför även oklart hur MC12 konkret kommer kunna genomföras. Formella förhandlingar förväntas inte kunna ske på plats vid ministerkonferensen. Förväntningarna och de konkreta förberedelserna av MC12 kommer därför behöva anpassas efter rådande läge.

EU driver fortsatt för ett multilateralt paket som innehåller fyra komponenter (WTO:s svar på pandemin, WTO-reform, Jordbruk samt Fiskesubventioner). Målsättningen för EU är att lansera en process för WTO-reform med sikte på resultat vid MC13, som skulle inkludera tvistlösning samt möjligen andra frågor som integration av utvecklingsländer och transparens. Beslut om att förbjuda fiskesubventioner som bidrar till ett ohållbart fiske skulle enligt SDG 14.6 ha fattats senast i december 2020. Förhandlingarna har nu intensifierats på nytt inför MC12, men stora meningsskiljaktigheter kvarstår varför utsikterna till ett beslut får bedömas som ganska dåliga. Den ryska aggressionen har ytterligare förvärrat situationen för global livsmedelsförsörjning till följd av höga livsmedelspriserna. Det talas därför om ett paket om livsmedelsförsörjning att antas på MC12 som enligt EU bör innehålla bl.a. förbud mot exportrestriktioner för WFP:s uppköp av livsmedel och förbättradtransparens, dvs. mer information, om vissa åtgärder som WTO-medlemmarna vidtar, däribland för exportrestriktioner.

Det s.k. e-handelsmoratoritet, som innebär åtagande om att inte ha tullar på elektroniska överföringar, kommer också behöva hanteras. Moratoriet har förlängts vid varje ministerkonferens sedan 1998 och skapar förutsägbara villkor för handeln.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen ska värna det multilaterala regelbaserade världshandelssystemet och verka för en modernisering av WTO. Det är av stor vikt för världshandeln och för förtroendet för organisationen. Trots ett kärvt förhandlingsläge ska regeringen verka för att EU upprätthåller en hög ambition i pågående förhandlingar och bidrar till att staka ut en tydlig väg

2 (5)

för det fortsatta förhandlings- och reformarbetet efter MC12. Det är viktigt att Rysslands aggression inte hindrar framsteg i förhandlingarna inom WTO.

WTO bör ges en central roll i utformningen av de globala lösningar som den ekonomiska återhämtningen efter Covid-pandemin kräver och som svarar mot dagens behov och utmaningar. Regeringen verkar därför för överenskommelser och initiativ som främjar arbetet mot klimatförändringar och gynnar en hållbar utveckling i enlighet med FN:s utvecklingsmål.

Regeringen verkar för att EU ska ha en fortsatt ledande roll i moderniseringsarbetet av WTO och stödjer de förslag som EU-kommissionen har presenterat på det området. Regeringen stödjer EU-kommissionens arbete med att återupprätta WTO:s tvistlösningsmekanism för att hantera handelskonflikter.

Regeringen välkomnar att EU agerar pådrivande och konstruktivt i pågående förhandlingar om till exempel förbud mot fiskesubventioner som bidrar till ett ohållbart fiske, elektronisk handel/förlängning av moratoriet på tullar på elektroniska överföringar, och WTO:s svar på pandemin med sikte på att uppnå konkreta resultat eller delresultat vid det kommande ministermötet i Genève.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Sr Hallbergs informerade Näringsutskottet den 28 oktober 2021 och samrådde med EU-nämnden den 3 november 2021 om WTO inför rådet för utrikesfrågor (handel) den 11 november 2021.

Fortsatt behandling av ärendet: Regeringen har inför det fortsatta arbetet i WTO tillsammans med företrädare för sju likasinnade EU-medlemsstater (Danmark, Finland, Nederländerna, Tjeckien, Estland, Irland och Tyskland) tagit initiativ till att stödja och vid behov driva på EU-kommissionen att lyfta vissa prioriterade frågor. Regeringen avser att fortsätta detta samarbete mellan likasinnade inför ministerkonferensen.

Faktapromemoria: Nej

3 (5)

5.Handelsrelationen EU-USA

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Utrikeshandelsminister Anna Hallberg

Förslagets innehåll: Rådet väntas diskutera den senaste utvecklingen i den transatlantiska handelsrelationen.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Den transatlantiska relationen är avgörande för svensk ekonomi, säkerhet och välstånd. USA är en av Sveriges viktigaste handelspartners och en positiv transatlantisk handelsrelation är en central prioritering för regeringen.

Regeringen kommer under mötet i rådet för utrikesfrågor (handel) den 3 juni att verka för att EU ska driva en ambitiös och framåtblickande linje i förhållande till den amerikanska administrationen för att på bästa sätt värna ett öppet transatlantiskt handels- och investeringsklimat.

Regeringen avser välkomna framstegen som gjorts mellan EU och USA på handelssidan. Det gäller främst resultaten från det andra mötet i det handelsteknologiska rådet (Trade and Technology Council, TTC).

Inom ramen för TTC har regeringen verkat för att EU ska fördjupa samarbetet med USA för att främja grön omställning, social dialog, ökat amerikanskt engagemang i WTO samt arbetet med att ta fram gemensamma standarder för nya teknologier.

Regeringen kommer under mötet även att verka för att EU:s egna handelspolitiska instrument inte ger upphov till ytterligare orosmoment i den transatlantiska relationen.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Utrikeshandelsminister Hallberg informerade näringsutskottet den 28 oktober 2021 och EU- nämnden den 5 november om handelsrelationen EU-USA inför möte i rådet för utrikesfrågor (handel) den 11 november.

Faktapromemoria: En ny EU-USA agenda för global förändring (2020/21:FPM58)

4 (5)

6.Handelsrelationerna mellan EU och Kina

Diskussionspunkt:

Ansvarigt statsråd: Utrikeshandelsminister Anna Hallberg

Förslagets innehåll: Rådet förväntas ha en framåtblickande diskussion om EU:s arbete i förhållande till Kina, inklusive mot bakgrund av den planerade högnivådialogen om ekonomi och handel. Diskussionen äger rum efter toppmötet EU-Kina den 1 april, som dominerades av diskussioner om Rysslands aggression och kriget i Ukraina. Sverige var pådrivande för att EU skulle framföra sin syn i denna fråga.

Förslag till svensk ståndpunkt: Sveriges Kina-politik utgår från en mångsidighet i relationen, som präglas av möjligheter och utmaningar.

Regeringen framhåller vikten av att EU för en långsiktig och tydlig Kina-politik, att EU agerar enigt och solidariskt och till stöd för det regelbaserade internationella samarbetet. Dialog och samarbete med Kina förblir nödvändigt i många frågor, inklusive vad gäller handel, hållbarhet och investeringar.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Kina behandlades i EU- nämnden senast i mars 2022 inför Europeiska Rådets möte den 24–25 mars 2022. EU:s handelsrelationer med Kina behandlades i Näringsutskottet den 5 november 2020 och i EU-nämnden 6 november 2020 inför Rådet för utrikesfrågor (handel) den 9 november 2020.

Fortsatt behandling av ärendet: Regeringen avser fortsätta verka för att EU står enigt i relationerna med Kina och till stöd för det regelbaserade internationella samarbetet verka för Kinas efterlevnad av befintliga WTO- åtaganden och nya. Regeringen kommer att vara pådrivande för ett ökat EU- engagemang i Indo-Pacific-regionen och för att EU bedriver ambitiösa förhandlingar om avtal som underlättar handeln och säkrar europeiska företags marknadstillträde och lika konkurrensvillkor, samt bidrar till en hållbar utveckling.

5 (5)