Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D3F00

Kommenterad dagordning Informellt videomöte med EU:s transportministrar 4 juni 2020

2020-06-01

Infrastrukturdepartementet

Informellt videokonferensmöte med transportministrarna den 4 juni 2020

Kommenterad dagordning

1. En hållbar och digital återhämtning av transportsektorn

Vilken typ av behandling förväntas: Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Tomas Eneroth

Diskussionspunktens innehåll:

Diskussionspunkten har nära koppling till kommissionens meddelande om en europeisk grön giv som presenterades i december 2019 med syftet att ställa om EU:s politik till ett rättvist och välmående samhälle med en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi med nettonollutsläpp 2050 och där den ekonomiska tillväxten har frikopplats från förbrukningen av resurser. Men också koppling till kommissionens nyligen presenterade paket om åtgärder för att främja turism, i vilket ett meddelande om riktlinjer för återställande av transporttjänster och tillgänglighet ingick.

I det kroatiska ordförandeskapets diskussionsunderlag inför mötet nämns en rad redan aviserade initiativ för respektive transportslag som kan bidra till en hållbar återhämtning av transportsektorn. För flygsektorn nämns till exempel främjandet av hållbart flygbränsle och genomförandet av CORSIA och för järnvägssektorn det fortsatta arbetet med det europeiska året för järnväg 2021.

Kommissionen har även till kommande höst aviserat en strategi för hållbar och smart mobilitet som dagordningspunkten berör.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen anser att återhämtningen efter coronapandemin ska vara hållbar och skynda på omställningen till en klimatneutral ekonomi. Regeringen välkomnar därför att den gröna given har integrerats i åtgärderna för återhämtning på EU-nivå, också inom transportområdet. Det ligger även i linje med regeringens ståndpunkt om att utsläppen från transportsektorn behöver minska.

Strategin för hållbar och smart mobilitet, initiativ för främjandet av hållbara flygbränslen och främjande av internationella persontransporter på järnväg under bland annat det europeiska järnvägsåret kan mycket väl vara viktiga insatser för en mer hållbar och motståndskraftig transportsektor.

Regeringen anser också att uppkoppling, elektrifiering och automatisering i transportsystemet är centralt för omställningen till hållbar mobilitet och ökad transporteffektivitet och bidrar till de smarta lösningar som behövs i återhämtningen efter coronapandemin.

Slutligen anser regeringen att gemensamma åtgärder till skydd mot smittspridning av covid-19-viruset inom transportområdet som presenterats i Kommissionens paket om turism bör vara sakliga, proportionerliga, tidsbegränsade och bygga på vetenskaplig grund. Åtgärder bör vidare vara sektoroberoende och inte föregripa förhandlingarna om EU:s långtidsbudget.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Överläggning om de transportrelaterade delarna av den gröna given hölls i Trafikutskottet den 14 maj 2020.

Fortsatt behandling av ärendet: -

Faktapromemoria: 2019/20:FPM13 Meddelande om en grön giv.

2 (3)

Övriga frågor

2. Tyska ordförandeskapets arbetsprogram

Vilken typ av behandling förväntas: Informationspunkt.

Ansvarigt statsråd: Tomas Eneroth

Informationspunktens innehåll: Tyskland tar över ordförandeskapet i rådet från och med 1 juli 2020 och väntas under mötet informera om arbetsprogrammet för transportpolitiken för hösten. Regeringen ser ingen anledning att kommentera Tysklands arbetsprogram för kommande ordförandeskap.

3 (3)