Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under tisdag eftermiddag sker ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

FAC försvar, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4CFE68

Försvarsdepartementet

Sekretariatet för säkerhetspolitik, internationella relationer och analys

Rådets möte (Försvarsministrar) den 12 november 2019

Kommenterad dagordning

1.Säkerhets- och försvarsfrågor, med fokus på Pesco och koherens mellan försvarsinitiativen.

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Försvarsminister Peter Hultqvist

Förslagets innehåll: Rådet för utrikes frågor i försvarsministerformat förväntas ha en diskussion om säkerhets- och försvarsfrågor, med fokus på EU:s permanenta strukturerade samarbete (Pesco) och koherens mellan försvarsinitiativen.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen välkomnar att arbetet med att utveckla och fördjupa EU- samarbetet inom säkerhet och försvar fortgår, exempelvis genom den fortsatta implementeringen av Pesco. Pesco är ett bra och konkret exempel på ett samarbete som bidrar till att EU:s medlemsstater kan utveckla förmågor och bidra till insatser. Regeringen avser fortsatt understryka att ett samarbete med strategiska partners utgör en viktig del för att stärka europeisk säkerhet och förmåga.

Regeringen stödjer arbetet med koherens mellan försvarsinitiativen, så länge initiativens olika legala grunder respekteras. Det fortsatta arbetet med att öka koherensen måste ta i beaktande nationella förutsättningar och resurser samt vikten av att arbetet är komplementärt och ömsesidigt förstärkande med Nato och andra regionala och multilaterala samarbeten.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

En uppdatering om samarbetet inom säkerhet och försvar föredrogs senast av försvarsministern för EU-nämnden den 14 juni 2019 med anledning av utrikesrådets möte i utrikes- och försvarsministerformat den 17 juni 2019.

2.Insatser och träningsmissioner inom ramen för den gemensamma säkerhets och försvarspolitiken

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Försvarsminister Peter Hultqvist

Förslagets innehåll: Rådet för utrikes frågor i försvarsministerformat förväntas diskutera pågående militära insatser och träningsmissioner inom ramen för den gemensamma säkerhets och försvarspolitiken (GSFP). Diskussionen förutses särskilt fokusera på Sahel.

Förslag till svensk ståndpunkt:

EU:s GSFP-insatser utgör en viktig del av EU:s engagemang inom ramen för EU:s globala strategi avseende säkerhet och försvar. Regeringen stödjer ambitionen om att EU som global aktör ska ha förmåga att verka genom hela konfliktcykeln. GSFP-insatserna stärker vår säkerhet och bidrar till stabilisering genom stöd till kapacitetsbyggande, utbildning och träning samt fredsfrämjande arbete i såväl EU:s grannskap som i andra delar av världen.

Vad gäller EU:s insatser i Sahel betonar regeringen vikten av lokalt och regionalt ägarskap, samt att GSFP-insatsernas kärnmandat och resurser ska värnas. Regeringen betonar även vikten av en integrerad ansats vad gäller EU:s samlade engagemang i regionen.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

En uppdatering om GSFP-insatserna föredrogs senast av försvarsministern för EU-nämnden den 16 november 2018 med anledning av utrikesrådets möte i försvarsministerformat den 20 november 2018.

2 (3)

3. Samarbete mellan EU och Nato

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Försvarsminister Peter Hultqvist

Förslagets innehåll: Rådet för utrikes frågor i försvarsministerformat förväntas ha en diskussion om samarbetet mellan EU och Nato.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Som EU-medlem och nära partner till Nato har Sverige ett intresse av ett välfungerande samarbete mellan dessa organisationer. Regeringen välkomnar ett ökat samarbete för att stärka europeisk säkerhet och internationell krishanteringsförmåga, så långt respektive organisations mandat tillåter. Samarbetet bör fokusera på områden där det finns gemensamma intressen och komplementaritet, såsom motverkande av cyber och hybridhot. Regeringen välkomnar de framsteg som åstadkommits i samarbetet mellan EU och Nato sedan antagandet av den gemensamma Warszawadeklarationen 2016. Fokus för samarbetet bör nu ligga på implementering.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

En uppdatering om samarbetet mellan EU-Nato föredrogs senast av statssekreterare Lind för Försvarsutskottet den 13 juni 2019 med anledning av utrikesrådets möte i utrikes- och försvarsministerformat den 17 juni 2019.

----------------------------------------------------------------

I anslutning till mötet

Europeiska försvarsbyråns (EDA) styrelsemöte i försvarsministerformat

Europeiska försvarsbyråns (EDA:s) styrelsemöte i försvarsministerformat sker i anslutning till rådsmötet i november. Dagordningen omfattar EDA:s budget 2020, byråns treåriga planeringsramverk och ett tankepapper om den koordinerade försvarsöversynen (CARD).

3 (3)