Dagordning för rådet ekonomiska och finansiella frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:4ABB70

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Lista över icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning


  Lagstiftningsöverläggningar
 3. Tvingande regler om utlämnande av uppgifter
  Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang
  - Allmän riktlinje
 4. Bankpaketet (förordningarna om kapitalkrav och om den gemensamma resolutionsmekanismen och direktiven om kapitalkrav och om återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag)
  - Allmän riktlinje
 5. Övriga frågor
  Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  - Information från ordförandeskapet

  Icke lagstiftande verksamhet
 6. Den europeiska planeringsterminen
  a) Landsrapporter och fördjupade granskningar 2018
  - Föredragning av kommissionen
  b) Genomförande av de landsspecifika rekommendationerna med fokus på produktivitetstillväxt
  - Diskussion
  c) Rådets slutsatser om Europeiska revisionsrättens särskilda rapport om förfarandet vid makroekonomiska obalanser (MIP)
  - Antagande
  forts.
 7. Mandat inför G20-mötet den 19?20 mars i Buenos Aires
  - Godkännande
 8. Övriga frågor
  Läget när det gäller genomförandet av lagstiftningen om finansiella tjänster
  - Information från kommissionen