GAC, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9CKommenterad dagordning

rådet

2017-12-04

Statsrådsberedningen


Allmänna rådets möte den 12 december 2017

Kommenterad dagordning

Godkännande av dagordningen


Lagstiftande verksamhet

(Ev.) A-punkter

Icke lagstiftande verksamhet

(Ev.) A-punkter

Förberedelser inför Europeiska rådet den 14-15 december 2017 – Utkast till slutsatser

Diskussionspunkt

Förslagets innehåll

Ett första utkast till slutsatser inför Europeiska rådets möte den 14-15 december kommer att diskuteras vid mötet i Allmänna rådet den 12 december. Utkastet har ännu inte delgivits medlemsstaterna. En annoterad dagordning till mötet i Europeiska rådet delgavs nämnden inför mötet i Allmänna rådet den 20 november.

Europeiska rådet väntas följa upp det pågående arbetet gällande säkerhet och försvar.

Europeiska rådet förväntas välkomna sjösättandet av det permanenta strukturerade samarbetet, Pesco. Stats- och regeringscheferna förväntas behandla framstegen inom andra försvarspolitiska samarbeten, inklusive EU-Nato.

Europeiska rådet förväntas också följa upp toppmötet i Göteborg om rättvisa jobb och tillväxt och frågor om utbildning och kultur.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar att Europeiska rådet ger politiskt stöd till upprättandet av det strukturerade försvarssamarbetet, Pesco. Regeringen understryker vikten av att även den civila aspekten beaktas i den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och erinrar om den färdplan som rådet för utrikesfrågor lade fast vid sitt möte 13 november.

Regeringen välkomnar att ER lyfter fram den sociala dimensionen i slutsatserna. Det är viktigt att toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt följs upp och ger en vägledning till det fortsatta arbetet med en stärkt social dimension.

Uppföljning av Europeiska rådet

Diskussionspunkt

Bakgrund

Allmänna rådet ska enligt fördraget säkerställa samstämmigheten i de olika rådskonstellationernas arbete. Det ska också, tillsammans med Europeiska rådets ordförande och kommissionen, förbereda och säkerställa uppföljning av Europeiska rådets möten. I enlighet med detta arbetssätt ska Allmänna rådet nu följa upp Europeiska rådets möte den 19-20 oktober.

Förslag till svensk ståndpunkt

Sverige välkomnar en mer systematisk process för uppföljning av Europeiska rådets slutsatser.

Lagstiftningsplanering – Gemensam förklaring om interinstitutionell programplanering

Diskussionspunkt

Bakgrund

Genom det nya interinstitutionella avtalet (IIA) har rådet och Europaparlamentet fått en ökad möjlighet till insyn i framtagandet av kommissionens arbetsprogram för nästkommande år. I linje med detta har Allmänna rådet diskuterat arbetsprogrammet för 2018 den 20 juni, den 25 september och den 20 november.

Vid Allmänna rådet den 12 december väntas medlemsstaterna anta en gemensam förklaring om målen och de viktigaste prioriteringarna för nästa år. Därefter avser ordförandena för de tre institutionerna – rådet, kommissionen och Europaparlamentet – underteckna den gemensamma förklaringen.

Den gemensamma förklaringen är ett politiskt dokument som inte är rättsligt bindande för institutionerna. Dokumentet bygger framför allt på kommissionens arbetsprogram för nästa år, diskussionerna i rådet om arbetsprogrammet enligt ovan samt Europaparlamentets prioriteringar.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen välkomna inriktningen på prioriteringarna i EU-arbetet för nästa år. Särskilt välkommet är att arbetet med strategin för den digitala inre marknaden, kapitalmarknadsunionen, cirkulär ekonomi och migrationsagendan. EU måste leverera på de områden som unionen åtagit sig och där det finns ett tydligt europeiskt mervärde. Utlovade förslag måste omättas till lagstiftning och därefter genomföras. Det är även viktigt att fortsatt främja arbetet med bättre lagstiftning och genomförandet av det interinstitutionella avtalet.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Lagstiftningsplaneringen behandlades senast i EU-nämnden inför Allmänna rådet den 20 november 2017.

Europeiska planeringsterminen 2018 – Årlig tillväxtöversikt

Diskussionspunkt

Bakgrund

Den 22 februari presenterade kommissionen den årliga tillväxtöversikten för 2018. Rapporten inleder formellt den Europeiska terminen 2018 och innehåller kommissionens förslag till prioriteringar för den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken inom EU för de kommande 12 månaderna. Förslagen till prioriteringar är i linje med de senaste årens och innebär ett fortsatt fokus på investeringar, genomförandet av strukturreformer och en ansvarsfull finanspolitik för att understödja hållbarhet och konvergens.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar diskussionen och kan på ett övergripande plan ställa sig bakom förslagen till prioriteringar för den ekonomiska politiken de kommande 12 månaderna som kommissionen föreslår i den årliga tillväxtöversikten. Ett fortsatt fokus på investeringar, genomförandet av strukturreformer och en ansvarsfull finanspolitik för att understödja hållbarhet och konvergens är av avgörande betydelse för att befästa återhämtningen i Europas ekonomier.

Regeringen välkomnar att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges en framträdande plats i kommissionens tillväxtöversikt för 2018. Ett Europa för jobb och inkluderande tillväxt bygger enligt regeringen på samverkan mellan tillväxt, konkurrenskraft och sociala framsteg. Samtidigt är det viktigt att fördelningen av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna rörande den ekonomiska politiken (inklusive på skatteområdet), sysselsättningspolitiken och sociala frågor även fortsättningsvis respekteras.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Europeiska planeringsterminen behandlades senast i EU-nämnden inför Allmänna rådet den 20 november 2017.

(Ev.) Övriga frågor