GAC art. 50, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9BKommenterad dagordning

rådet

2017-12-04

Statsrådsberedningen


Allmänna rådets (art. 50) möte den 12 december 2017

Kommenterad dagordning

Godkännande av dagordningen


Icke lagstiftande verksamhet

(Ev.) A-punkter

Förberedelser inför Europeiska rådet (artikel 50) den 15 december 2017
- Förhandlingar med anledning av Storbritanniens anmälan i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget

Diskussionspunkt

Bakgrund

Efter allmänna rådet den 20 november har inga formella förhandlingar mellan EU och Storbritannien förekommit. De senaste förblir den sjätte rundan som genomfördes den 9-10 november utan att leda till något genombrott. Intensiva underhandskontakter förekommer mellan de båda förhandlingsdelegationerna inför den 15 december, då Europeiska rådet återigen ska ta ställning till frågan om förhandlingarna i den första etappen har uppnått tillräckliga framsteg.

Förhandlingsläget i de tre huvudfrågorna kan sammanfattas enligt följande.

Medborgarnas rättigheter. Förhandlingarna har gått framåt och enighet har uppnåtts om den helt övervägande delen av sakfrågorna. Den huvudsakliga utestående frågan rör vilken roll EU-domstolen kan ha i den rättsliga kontrollen av rättigheterna.

Den ekonomiska uppgörelsen. Enligt tydliga signaler förbereds ett mera heltäckande brittiskt ståndpunktstagande som ska svara mot EU:s detaljerade position och syfta till att etablera tillräckliga framsteg.

Irland. Arbetet syftar till att enas om skrivningar som kan ligga till grund för ett framgångsrikt arbete för att undvika negativa effekter av brexit på fredsprocessen.

När förhandlingsläget klarnat, förväntas en gemensam framstegsrapport tas fram av de båda chefsförhandlarna Michel Barnier och David Davis. Denna ska sedan ligga till grund för Barniers rekommendation till Europeiska rådet om huruvida tillräckliga framsteg uppnåtts.

Om Europeiska rådet, på basis av Barniers rekommendation, finner att tillräckliga framsteg uppnåtts, antas riktlinjer för den andra förhandlingsetappen. Detta öppnar upp diskussionen också för ramverket för den framtida förbindelsen EU – Storbritannien och ett eventuellt övergångsarrangemang. Med hänsyn till förhandlingsläget, föreligger ännu inget utkast till detta dokument.

I enlighet med Europeiska rådets (art. 50) slutsatser den 20 oktober, har EU parallellt med arbetet rörande den första etappen vidtagit interna förberedelser för att vara redo för den andra förhandlingsetappen. Dessa har bestått av orienteringsdiskussioner i Coreper och expertseminarier i den särskilda brexitarbetsgruppen. Syftet med förberedelserna har inte varit att lägga fast EU-positioner, utan att utröna vilka element och avtalskonstruktioner som kan bli aktuella.

Förslag till svensk ståndpunkt

Det är synnerligen angeläget att förhandlingen kan fortsätta till den andra förhandlingsetappen. Det förutsätter att tillräckliga framsteg i de centrala utträdesfrågorna har uppnåtts.

Vid rådsmötet bör stöd ges till chefsförhandlare Barnier och dennes rekommendation.

Datum för tidigare behandling i riksdagen

Brexitförhandlingen har behandlats i EU-nämnden inför Allmänna rådet (artikel 50) den 27 april, 22 maj, 20 juni, 25 september och 17 oktober 2017 samt inför Europeiska rådet (art. 50) den 29 april, 22-23 juni och 20 oktober 2017.

(Ev.) Övriga frågor