Norden

Betänkande 2014/15:UU9

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet redogörelsen till riksdagen 2014/15:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2014 och regeringens skrivelse 2014/15:90 Nordiskt samarbete 2014 med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet. Utskottet behandlar även en följdmotion till skrivelsen och ett antal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden hösten 2014 om bl.a. det nordiska samarbetet, kultur, språk, djurskydd, säkerhet, försvar och demokrati.

Utskottet föreslår att redogörelsen och skrivelsen läggs till handlingarna och att motionerna avslås.

I betänkandet finns fem reservationer (M, SD och V).

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Beredning: 2015-04-16 Justering: 2015-05-21 Trycklov: 2015-05-27 Bordläggning: 2015-06-09 Behandling: 2015-06-10 Beslut: 2015-06-10

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (8 anföranden)