Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan

Betänkande 2014/15:UU5

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:251 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan och en motion med anknytning till propositionen.

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner associeringsavtalet och avslår motionen.

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Bakgrund

Associeringsavtalet

Utvecklingen i Georgien

Sverige och Georgien

EU och Georgien

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Motionen

Utskottets ställningstagande

Reservation

Omförhandling av associeringsavtalet, punkt 2 (SD)

Särskilt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Beredning: 2014-10-23 Justering: 2014-11-13 Trycklov: 2014-11-18 Bordläggning: 2014-11-25 Behandling: 2014-11-26 Beslut: 2014-11-26

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.