Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Betänkande 2014/15:UU2

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utrikesutskottet regeringens förslag till anslag i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd som inkluderar förslag från Riksrevisionen till riksdagen om myndighetens anslag för internationellt utvecklingssamarbete. Utskottet behandlar också ett antal motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2014.

Riksdagen har, med avslag på budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1 finansplanen punkt 6) och bifall till den gemensamma partimotionen 2014/15:3002 (M, C, FP, KD) yrkande 3, bestämt utgiftsramen för 2015 för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd till 29 509 miljoner kronor.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om en biståndsram på 1 procent av nationalbruttoinkomsten för 2015 som beräknades
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Beredning: 2014-11-20 Justering: 2014-12-11 Trycklov: 2014-12-12 Bordläggning: 2014-12-16 Behandling: 2014-12-17 Beslut: 2014-12-17

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (41 anföranden)