Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Betänkande 2014/15:UU1

Sammanfattning

Riksdagen har, med ändring av regeringens förslag i budgetpropositionen, beslutat att utgiftsramen för 2015 för utgiftsområde 5 Internationell samverkan ska vara 1 919 miljoner kronor.

Utskottet behandlar i detta betänkande proposition 2014/15:1 med förslag till anslag för 2015 och bemyndigande inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan och två motioner. Utskottet tillstyrker i betänkandet en gemensam partimotion från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna och tillstyrker delvis proposition 2014/15:1 utgiftsområde 5 punkt 2. Utskottets förslag om anslag för budgetåret 2015 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan framgår av bilaga 3. En motion avstyrks.

Utskottet föreslår att ärendet avgörs trots att det har varit tillgängligt kortare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Beredning: 2014-11-20 Justering: 2014-12-09 Trycklov: 2014-12-09 Bordläggning: 2014-12-10 Behandling: 2014-12-11 Beslut: 2014-12-12

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (41 anföranden)