Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning

Betänkande 2014/15:SoU14

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens skrivelse 2014/15:72 Riksrevi-sionens rapport om primärvårdens styrning och en motion som väckts med anledning av skrivelsen. I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i granskningsrapporten Primärvårdens styrning –efter behov eller efterfrågan (RiR 2014:22). Vidare redovisas regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten.

Utskottet föreslår två tillkännagivanden till regeringen.

För det första ska regeringen ge ett tilläggsdirektiv till Välfärdsutredningen (Fi 2015:01, dir. 2015:22) om att inte föreslå lagändringar som innebär att landstingens skyldighet att ha vårdvalssystem inom primärvården upphävs.

För det andra ska regeringen ge Myndigheten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Beredning: 2015-05-07 Justering: 2015-05-21 Trycklov: 2015-06-02 Bordläggning: 2015-06-16 Behandling: 2015-06-17 Beslut: 2015-06-17

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (28 anföranden)