Äldrefrågor

Betänkande 2014/15:SoU11

Sammanfattning

I betänkandet behandlas 60 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014/15 som rör äldrefrågor. I betänkandet behandlas frågor om kvalitet, hälsa, boende, valfrihet, inflytande, kunskap och kompetens, äldreomsorg på det egna språket, stöd till anhöriga med utländsk bakgrund och våld mot äldre.

Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden främst med hänvisning till pågående arbete på olika områden.

I ärendet finns 19 reservationer (M, SD, C, V, FP, KD).

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Kvalitet, trygghet, hälsa och boende

Valfrihet och inflytande

Kunskap och kompetens

Äldreomsorg på det egna språket och stöd till anhöriga med utländsk bakgrund

Våld mot äldre

Reservationer

1.Kvalitet,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Beredning: 2015-03-26 Justering: 2015-04-16 Trycklov: 2015-04-17 Bordläggning: 2015-04-22 Behandling: 2015-04-23 Beslut: 2015-04-23

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (24 anföranden)