Socialtjänst- och barnfrågor

Betänkande 2014/15:SoU10

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet ca 125 motionsyrkanden på socialtjänstområdet från den allmänna motionstiden 2014/15. Motionerna handlar bl.a. om en översyn av socialtjänstlagen, legitimationskrav för socialarbetare, insatser mot hemlöshet, barnkonventionen som svensk lag, nya placeringsformer för barn och unga och en säker och tillgänglig behandling av missbrukare.

Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden, främst med hänvisning till pågående arbete.

I betänkandet finns 18 reservationer.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottets överväganden

Översyn av socialtjänstlagen m.m.

Kunskap och kompetens

Försörjningsstöd

Hemlöshet

Barnkonventionen som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Beredning: 2015-03-12 Justering: 2015-04-09 Trycklov: 2015-04-09 Bordläggning: 2015-04-14 Behandling: 2015-04-15 Beslut: 2015-04-16

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (9 anföranden)