Kontroll av postförsändelser

Betänkande 2014/15:SkU9

Skatteutskottets betänkande

2014/15:SkU9

 

Kontroll av postförsändelser

 

 

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens skrivelse 2014/15:8 Kontroll av postförsändelser. Skrivelsen innehåller en redogörelse för hur bestämmelserna om kontroll av postförsändelser i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, förkortad LPK, tillämpades under 2013.

Regeringen har sedan 1998 årligen redovisat hur reglerna i LPK har tilläm­pats. Redovisningarna visar enligt regeringen att reglerna följs och att post­försändelser inte öppnas i onödan. Därmed anser regeringen att det är säker­ställt att de enskildas integritet inte kränks i onödan. Mot denna bakgrund gör regeringen bedömningen att den årliga redovisningen till riksdagen i en sär­skild skrivelse kan upphöra.

Utskottet föreslår att regeringens skrivelse läggs till handlingarna samt delar regeringens bedömning att den årliga redovisningen till riksdagen av resultatet av Tullverkets öppnande av postförsändelser kan upphöra.

 

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Bakgrund

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Kontroll av postförsändelser

Skrivelsen

Regeringens slutsatser

Konstitutionsutskottets yttrande

Utskottets ställningstagande

Reservation

Kontroll av postförsändelser – motiveringen (V)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Skrivelsen

Bilaga 2
Konstitutionsutskottets yttrande KU4y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Kontroll av postförsändelser

Riksdagen lägger skrivelse 2014/15:8  till handlingarna.

Reservation (V) – motiveringen

Stockholm den 2 december 2014

På skatteutskottets vägnar

Per Åsling

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Per Åsling (C), Leif Jakobsson (S), Jessica Polfjärd (M), Sara Karlsson (S), Olof Lavesson (M), Anna Hagwall (SD), Hannah Bergstedt (S), Rasmus Ling (MP), Helena Bouveng (M), Adnan Dibrani (S), David Lång (SD), Mats Persson (FP), Daniel Sestrajcic (V), Aron Modig (KD), Patrik Lundqvist (S), Erik Ezelius (S) och Anette Åkesson (M).

 

 

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Bakgrund

Den 1 juli 1998 trädde lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, förkortad LPK, i kraft. Enligt LPK får Tullverket undersöka postförsändelser från andra EU-länder för att kontrollera om de innehåller alkohol- eller tobaksvaror. I det lag­stiftningsärende som låg till grund för LPK uttalade skatteutskottet, för att skapa ännu större insyn i och möjlighet till uppföljning och utvärdering av kontrollverksamheten, att regeringen årligen bör informera riksdagen om hur många försändelser som granskats och öppnats och med vilket resultat (bet. 1997/98:SkU28 s. 44).

Regeringen har tidigare lämnat redogörelser till riksdagen för hur reglerna om kontroll av postförsändelser tillämpades under 1998–2012 (skr. 1999/2000:19, skr. 2000/01:37, skr. 2001/02:16, skr. 2002/03:13, skr. 2003/04:6, skr. 2004/05:6, skr. 2005/06:8, skr. 2006/07:8, skr. 2007/08:30, skr. 2008/09:8, skr. 2009/10:8, skr. 2010/11:8, skr. 2011/12:8, skr. 2012/13:8 och skr. 2013/14:8). Regeringen lämnar nu en redogörelse för 2013. Redogö­relsen bygger i huvudsak på uppgifter som Tullverket har lämnat i en skrivelse till regeringen daterad den 24 februari 2014 (dnr Fi2014/707).

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för hur bestämmelserna om kontroll av post­försändelser i LPK tillämpades under 2013.

Regeringen har sedan 1998 årligen redovisat hur reglerna i LPK har tilläm­pats. Redovisningarna visar att reglerna följs och att postförsändelser inte öpp­nas i onödan. Därmed anser regeringen att det är säkerställt att de enskildas integritet inte kränks i onödan. Mot denna bakgrund gör regeringen bedöm­ningen att den årliga redovisningen till riksdagen i en särskild skrivelse kan upphöra.

 

Utskottets överväganden

Kontroll av postförsändelser

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen lägger regeringens skrivelse 2014715:8 Kontroll av post­försändelser till handlingarna samt delar regeringens bedömning att den årliga redovisningen till riksdagen av resultatet av Tullverkets öppnande av postförsändelser kan upphöra.

Skrivelsen

Bakgrunden till att Tullverket fick befogenhet att undersöka, öppna och omhänderta postförsändelser var att regeringen, under arbetet med LPK, på olika sätt fick upplysningar om att ett stort antal postförsändelser från andra EU-länder innehöll alkohol- eller tobaksvaror. Det kunde också konstateras att varorna felaktigt undgick svensk punktskatt. Reglerna om distansförsäljning och om säkerhet och representant för den skattskyldige, dvs. den utländske säljaren, följdes inte.

LPK är tillämplig vid punktskattekontroll som avser sådan hantering av skattepliktiga varor som omfattas av punktskattedirektivet. Lagen är tillämplig på kontroll av punktskattepliktiga varor vid vägtransporter och vid försändel­ser med post. I båda fallen är det Tullverket som ansvarar för kontrollverksam­heten. För alla kontrollåtgärder gäller en proportionalitetsregel, dvs. att åtgärden inte får vara mer omfattande eller pågå under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med åtgärden.

Tullverket använder röntgenutrustning vid punktskattekontroll av postför­sändelser. Genom att använda denna utrustning säkerställs enligt Tullverket att endast försändelser som misstänks innehålla alkohol och cigaretter öppnas.

Under 2013 öppnades sex av de postförsändelser som röntgades. Samtliga försändelser som öppnades innehöll alkoholvaror. Totalt omhändertogs 674 liter alkoholvaror, fördelat på 75 liter sprit, 156 liter vin och 443 liter starköl. Enligt Tullverket innehöll de öppnade försändelserna inga brevhemligheter. I samtliga av de sex ärenden som uppkom med anledning av öppnandet av post­försändelser har mottagarna debiterats 19 648 kronor i skatt och 3 954 kronor i transporttillägg.

Av nedanstående tabell framgår antalet öppnade postförsändelser per år och vad som omhändertagits. Siffrorna har i vissa fall avrundats till heltal. Alko­hol- eller tobaksvaror har påträffats i samtliga öppnade postförsändelser utom i en postförsändelse som öppnades 2001 och i den postförsändelse som öppna­des 2008.

 

 

Försändelser som kontrollerades under 1998–2013

Regeringens slutsatser

Regeringen har årligen sedan 1998 redovisat resultatet av Tullverkets öpp­nande av postförsändelser enligt LPK. Redovisningarna visar att systemet med möjligheten att öppna postförsändelser fungerar väl och att reglerna i LPK följs. Av de senaste 15 årens redovisningar följer att träffsäkerheten är hög och att postförsändelser inte öppnas i onödan. Redovisningarna visar att systemet inte missbrukas och att de enskildas integritet inte inskränks i onödan. Mot bakgrund av detta anser regeringen att det är säkerställt att reglerna i LPK följs. Regeringen är vidare av uppfattningen att de årliga redovisningar som Tull­verket lämnar till regeringen ger tillräckligt underlag för att möjliggöra upp­följning och utvärdering av kontrollverksamheten. Regeringen gör därför bedömningen att den årliga redovisningen till riksdagen i en särskild skrivelse kan upphöra.

Konstitutionsutskottets yttrande

Konstitutionsutskottet har yttrat sig över regeringens skrivelse (2014/15:KU4y). Konstitutionsutskottet, som begränsar sitt yttrande till att avse regeringens bedömning att den årliga redovisningen av tillämpningen av bestämmelserna om kontroll av postförsändelser i en särskild skrivelse till riksdagen kan upphöra, föreslår att skatteutskottet inte ställer sig bakom regeringens bedömning i frågan.

 

Utskottets ställningstagande

Utskottet anser att kontrollerna av postförsändelser är ett viktigt instrument för att säkerställa att svensk punktskatt tas ut vid postförsändelser eller liknande försäljning till svenska konsumenter. Utskottet föreslår att skrivelsen läggs till handlingarna.

När det sedan gäller frågan om huruvida den årliga redovisningen till riks­dagen i en särskild skrivelse kan upphöra gör utskottet följande bedömning.

Regeringen har årligen sedan 1998 redovisat resultatet av Tullverkets öpp­nande av postförsändelser enligt LPK. Redovisningarna visar att systemet med möjligheten att öppna postförsändelser fungerar väl och att reglerna i LPK följs. Träffsäkerheten är hög och postförsändelser har inte öppnats i onödan. Redovisningarna visar att systemet inte missbrukats.

Skyddet av den enskildes integritet ska värnas. Redovisningarna visar också att de enskildas integritet inte kränks i onödan.

Utskottet delar regeringens uppfattning att de årliga redovisningar som Tullverket lämnar till regeringen ger tillräckligt underlag för att möjliggöra uppföljning och utvärdering av kontrollverksamheten. Utskottet gör därför liksom regeringen bedömningen att den årliga redovisningen till riksdagen i en särskild skrivelse kan upphöra.

 

 

 

 

 

 

Reservation

Kontroll av postförsändelser – motiveringen (V)

av Daniel Sestrajcic (V).

Ställningstagande

Jag delar utskottets uppfattning att regeringens skrivelse Kontroll av postförsändelser bör läggas till handlingarna. Jag instämmer emellertid i konstitutionsutskottets uppfattning så som den framgår i yttrande 2014/15:KU4y och anser att skatteutskottet inte bör ställa sig bakom regeringens bedömning att den årliga redovisningen av tillämpningen av bestämmelserna om kontroll av postförsändelser i en särskild skrivelse till riksdagen bör upphöra.

 

 

 

 

 


 

Bilaga 1

 

____

Förteckning över behandlade förslag

Skrivelsen

Regeringens skrivelse 2014/15:8 Kontroll av postförsändelser

 

 

 

 

 

 


 

 

Bilaga 2

____

Konstitutionsutskottets yttrande KU4y

 

Ärendet är avslutat

Händelser

Beredning: 2014-12-02 Justering: 2014-12-02 Trycklov: 2014-12-11 Bordläggning: 2014-12-16 Behandling: 2014-12-17 Beslut: 2014-12-17

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)