Lagen om kvotplikt för biodrivmedel och relaterade skattebestämmelser utgår

Betänkande 2014/15:SkU4

Skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU4

Lagen om kvotplikt för biodrivmedel och relaterade skattebestämmelser utgår

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag om att lagen (2013:984) om kvotplikt för biodrivmedel och de relaterade ändringarna i lagen (1994:1776) om skatt på energi ska utgå. Regeringen har inte satt lagarna i kraft eftersom de energi- och koldioxidskatteregler som skulle kombineras med kvotplikten ännu inte har godkänts vid statsstödsprövningen inom Europeiska unionen.

1

2014/15:SkU4

Innehållsförteckning  
Sammanfattning .............................................................................................. 1
Innehållsförteckning ....................................................................................... 2
Utskottets förslag till riksdagsbeslut ............................................................... 3
Redogörelse för ärendet .................................................................................. 4
Ärendet och dess beredning.......................................................................... 4
Bakgrund ...................................................................................................... 4
Propositionens huvudsakliga innehåll .......................................................... 4
Utskottets överväganden................................................................................. 6
Lagen om kvotplikt för biodrivmedel och relaterade  
skattebestämmelser utgår.............................................................................. 6
Utskottets ställningstagande....................................................................... 6
Bilaga 1  
Förteckning över behandlade förslag .............................................................. 7
Propositionen .............................................................................................. 7
Bilaga 2  
Regeringens lagförslag ................................................................................... 8

2

2014/15:SkU4

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Lagen om kvotplikt för biodrivmedel och relaterade skattebestämelser utgår

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i lagen (2013:957) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi,

2.lag om ändring i lagen (2013:984) om kvotplikt för biodrivmedel. Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:246 punkterna 1 och 2.

Stockholm den 23 oktober 2014

På skatteutskottets vägnar

Per Åsling

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Per Åsling (C), Leif Jakobsson (S), Jessica Polfjärd (M), Sara Karlsson (S), Peter Persson (S), Anna Hagwall (SD), Rasmus Ling (MP), Helena Bouveng (M), Adnan Dibrani (S), Mats Persson (FP), Aron Modig (KD), Patrik Lundqvist (S), Erik Ezelius (S), Anette Åkesson (M), Erik Andersson (M) och Olle Felten (SD).

3

2014/15:SkU4

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:246 Lagen om kvotplikt för biodrivmedel och relaterade skattebestämmelser utgår. Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Regeringens lagförslag återges i bilaga 2.

Inga motioner har väckts i ärendet.

Bakgrund

Riksdagen antog hösten 2013 lagen (2013:984) om kvotplikt för biodrivmedel. Enligt förslaget skulle den som var kvotskyldig se till att det för varje kalenderår fanns en viss andel biodrivmedel i den kvotpliktiga volymen bensin eller dieselbränsle. Riksdagen antog samtidigt ändrade energi- och koldioxidskatteregler genom lagen (2013:957) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi som skulle kombineras med kvotplikten. Det planerade ikraftträdandet för de båda lagarna var den 1 maj 2014.

Ändringarna i energiskattelagen innebar att någon koldioxidskatt inte skulle tas ut för hållbara biodrivmedel samt att den energiskatt som skulle tas ut för dessa biodrivmedel motsvarade den som tas ut för ett jämförbart fossilt drivmedel, omräknat efter energiinnehåll.

I propositionen bedömde regeringen att den beskattning som skulle gälla för biodrivmedel när den nya kvotpliktslagen trädde i kraft inte utgjorde statsstöd. Bedömningen var att beskattningen inte var selektiv utan följde den logik som gällde för bensin och diesel. För att få rättslig säkerhet i bedömningen hade regeringen i juli 2013 gjort en anmälan till Europeiska kommissionen om ett godkännande av den föreslagna förändringen.

Eftersom kommissionen vid tidpunkten för riksdagens beslut ännu inte hade godkänt den svenska ansökan överlämnade riksdagen åt regeringen att besluta om när de aktuella lagarna skulle träda i kraft. Regeringen har inte satt lagarna i kraft eftersom diskussionerna med kommissionen inte har lett fram till ett beslut i statsstödsärendet.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att lagen (2013:984) om kvotplikt för biodrivmedel och de relaterade ändringarna i lagen (1994:1776) om skatt på energi ska utgå. Skälet är att de energi- och koldioxidskatteregler som skulle kombineras med kvotplikten ännu inte har godkänts vid statsstödsprövningen inom Europeiska unionen.

4

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 2014/15:SkU4

Regeringen har anmält två skatteåtgärder till kommissionen för prövning och anfört att dessa inte är selektiva då de följer det nationella skattesystemets natur och logik och av det skälet inte utgör statsstöd i EUF-fördragets mening, statsstödsärende SA.36972(2013/N). Skatteåtgärderna avser dels att någon koldioxidskatt inte tas ut för hållbara biobränslen, dels att den energiskatt som tas ut för biodrivmedel i bensin eller dieselbränsle motsvarar den som tas ut för ett jämförbart fossilt drivmedel, omräknat efter energiinnehåll.

Inom ramen för den preliminära granskningen av de anmälda åtgärderna har det framkommit att kommissionen varken kan fatta beslut om att de inte utgör stöd eller om att de utgör förenligt stöd. Det som främst har gett upphov till tveksamhet är att den svenska utformningen av koldioxidskatten endast tas ut på innehållet av fossilt kol och därmed inte träffar biobränslen. Enligt det synsätt som har redovisats är det ett stöd att endast beskatta det kol som ger upphov till fossila koldioxidutsläpp och inte kolet som ingår i biobränslen, även om det inte ger upphov till några nettoutsläpp till atmosfären. Vidare har det framkommit att en sådan stödåtgärd inte går att kombinera med den kvotplikt som riksdagen har beslutat om.

Det ovan redovisade beskedet innebär att varken kvotpliktslagen eller ändringarna i energiskattelagen kan träda i kraft förrän kommissionen har fattat ett positivt beslut inom ramen för en formell granskning. Ledtiderna vid ett sådant förfarande är långa och utgången osäker. För att det ska gå att få ett godkännande kan dessutom ändringar i anmälda bestämmelser behöva göras. Mot bakgrund av detta, och inte minst behovet att ge berörda aktörer en rimlig förutsägbarhet avseende framtida regler på området, bör den aktuella lagstiftningen nu utgå.

Konsekvensen av att den beslutade lagstiftningen inte kan träda i kraft är att dagens regelverk, där biodrivmedel i bensin och dieselbränsle främjas genom skattenedsättning, fortsätter att gälla, förutsatt att överkompensation inte sker. Det innebär bl.a. att det s.k. tullvillkoret kvarstår. Tullvillkoret innebär att skattebefrielse endast medges för etanol i bensin som vid import eller framställning inom EU är odenaturerad.

De offentligfinansiella effekterna av att de beslutade energiskattehöjningarna utgår är ett intäktsbortfall motsvarande de intäktsförstärkningar som har beräknats i budgetpropositionen för 2014.

5

2014/15:SkU4

Utskottets överväganden

Lagen om kvotplikt för biodrivmedel och relaterade skattebestämmelser utgår

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om att lagen om kvotplikt och de relaterade ändringarna i energiskattelagen ska utgå.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

6

2014/15:SkU4

BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2013/14:246 Lagen om kvotplikt för biodrivmedel och relaterade skattebestämmelser utgår:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:957) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:984) om kvotplikt för biodrivmedel.

7

2014/15:SkU4

BILAGA 2

Regeringens lagförslag

8

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2014/15:SkU4
Tryck: Elanders, Vällingby 2014 9
Ärendet är avslutat

Händelser

Beredning: 2014-10-21 Justering: 2014-10-23 Trycklov: 2014-10-30 Bordläggning: 2014-11-04 Behandling: 2014-11-05 Beslut: 2014-11-05

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.