Informationsutbytesavtal med Macao SAR

Betänkande 2014/15:SkU2

Skatteutskottets betänkande

2014/15:SkU2

 

Informationsutbytesavtal med Macao SAR

 

 

Sammanfattning

I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag om ett avtal mellan Sverige och Macao SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden (prop. 2013/14:230). Avtalet innehåller bestämmelser om utbyte av upplysningar på begäran, skatteutredningar som utförs utomlands, sekretess och förfarandet vid ömsesidiga överenskommelser.

Avtalet träder i kraft 30 dagar efter att parternas godkännanden utväxlats och tillämpas för beskattningsår som börjar den dag då avtalet träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår saknas, för skatteanspråk som uppkommer på dagen för avtalets ikraftträdande eller senare. I skattebrottsärenden tillämpas avtalet fr.o.m. dagen för ikraftträdandet.

Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

 

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Informationsutbytesavtal med Macao SAR

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Informationsutbytesavtal med Macao SAR

Riksdagen

a) godkänner avtalet mellan Sverige och Macao SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden,

b) antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Macao SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:230 punkterna 1 och 2.

Stockholm den 23 oktober 2014

På skatteutskottets vägnar

Per Åsling

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Per Åsling (C), Leif Jakobsson (S), Jessica Polfjärd (M), Sara Karlsson (S), Peter Persson (S), Anna Hagwall (SD), Rasmus Ling (MP), Helena Bouveng (M), Adnan Dibrani (S), Mats Persson (FP), Aron Modig (KD), Patrik Lundqvist (S), Erik Ezelius (S), Anette Åkesson (M), Erik Andersson (M) och Olle Felten (SD).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I proposition 2013/14:230 föreslår regeringen att riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Macao SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden och antar regeringens förslag till lag om avtalet.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Regeringens lagförslag och avtalets text återfinns i bilaga 2.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Macao SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal.

Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet gör det möjligt att utbyta upplysningar i skatteärenden och ger representanter för myndigheter i det ena landet möjlighet att närvara vid skatteutredning i det andra landet. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

 

 

Utskottets överväganden

Informationsutbytesavtal med Macao SAR

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om ett avtal mellan Sverige och Macao SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inget att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen.

 

 

 

 

 

 

 


 

Bilaga 1

____

 

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2013/14:230 Informationsutbytesavtal med Macao SAR:

1.              Riksdagen godkänner avtalet mellan Sverige och Macao SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

2.              Riksdagen antar regeringens förslag till lag om avtal mellan Sverige och Macao SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden.

 

 

 


 

 

Bilaga 2

____

Regeringens lagförslag

 


 

 

Ärendet är avslutat

Händelser

Beredning: 2014-10-21 Justering: 2014-10-23 Trycklov: 2014-10-30 Bordläggning: 2014-11-04 Behandling: 2014-11-05 Beslut: 2014-11-05

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)