Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Betänkande 2014/15:SkU1

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2013/14:1) inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution samt allianspartiernas (M, C, FP, KD) respektive Sverigedemokraternas budgetförslag. Vidare behandlas motionsyrkanden med olika förslag riktade mot Skatteverkets, Tullverkets och Kronofogdemyndighetens verksamheter.

Utskottet ställer sig bakom allianspartiernas förslag till anslag. Samtidigt avstyrker utskottet en rad motionsförslag som rör Skatteverkets och Tull-verkets anslag, inriktning och resurser.

Utskottets ledamöter från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänster-partiet respektive Sverige­demokraterna redovisar i denna del sina stånd-punkter i två särskilda yttranden.

Utskottet avstyrker vidare motioner
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Beredning: 2014-11-20 Justering: 2014-12-09 Trycklov: 2014-12-10 Bordläggning: 2014-12-12 Behandling: 2014-12-15 Beslut: 2014-12-15

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (26 anföranden)