Statliga företag

Betänkande 2014/15:NU4

Sammanfattning

I betänkandet behandlas 2014 års redogörelse för företag med statligt ägande (skr. 2013/14:140). Utskottet föreslår att regeringens skrivelse läggs till handlingarna.

I betänkandet behandlas vidare en motion som väckts med anledning av skrivelsen och 18 motionsyrkanden om statliga företag från den allmänna motionstiden 2014. Motionsyrkandena rör bl.a. förändringar av verksamhetsinriktningen i statliga företag, förvaltning av statliga företag, Vattenfall AB:s uppdrag, ekonomiska mål för SJ AB och LKAB:s uppdrag. Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden. I sju olika reservationer från företrädarna för Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna följs vissa yrkanden upp.

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Utskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Justering: 2014-12-11 Trycklov: 2014-12-12 Bordläggning: 2015-01-13 Behandling: 2015-01-14 Beslut: 2015-01-14

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (46 anföranden)