Utgiftsområde 21 Energi

Betänkande 2014/15:NU3

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas regeringens förslag i budgetpropositionen (prop. 2014/15:1) i fråga om utgiftsområde 21 Energi samt nio motionsyrkanden från den allmänna motionstiden.

Utskottet föreslår att riksdagen anvisar anslagen inom ramen för utgiftsom­rådet, totalt ca 2,47 miljarder kronor, i enlighet med utskottets förslag. Detta förslag överensstämmer med förslaget i den gemensamma motionen 2014/15:2982 från Mode­rata samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet libe­ralerna och Kristdemokra­terna, som därmed tillstyrks av utskottet i de berörda delarna. Utskottets för­slag utgår från den utgiftsram riksdagen fastställde den 3 december 2014 och innebär ändringar i förhållande till budgetpropositionen för fyra av anslagen (anslaget 1:1, anslaget 1:2, anslaget 1:4
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Justering: 2014-12-11 Trycklov: 2014-12-12 Bordläggning: 2014-12-15 Behandling: 2014-12-16 Beslut: 2014-12-17

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (40 anföranden)