Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Betänkande 2014/15:NU2

Sammanfattning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Budgetprocessen i riksdagen

Betänkandets disposition

Utskottets överväganden

Inledning

Anslag m.m. för 2015 inom utgiftsområde 19

Propositionen

Motionerna

Vissa kompletterande uppgifter

Utskottets ställningstagande

Särskilda yttranden

1.Anslag m.m. för 2015 inom utgiftsområde 19 (S, MP, V)

2.Anslag m.m. för 2015 inom utgiftsområde 19 (M, C, FP, KD)

3.Anslag m.m. för 2015 inom utgiftsområde 19 (SD)

4.Anslag m.m. för 2015 inom utgiftsområde 19 (V)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Motioner från allmänna motionstiden 2014/15

Bilaga 2
Regeringens och oppositionens anslagsförslag

Bilaga 3
Utskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Justering: 2014-12-11 Trycklov: 2014-12-11 Bordläggning: 2014-12-15 Behandling: 2014-12-16 Beslut: 2014-12-17

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (15 anföranden)