Mineralpolitik

Betänkande 2014/15:NU14

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet 24 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014 om olika mineralpolitiska frågor. Förslagen gäller bl.a. ändringar i minerallagen, vissa avgifter och ersättningar, förbud mot uranbryt­ning och uranprospektering och förbud mot ut­vinning av skiffergas och annan fossil energi. Vidare behandlas förslag med koppling till de samhällsutma­ningar som följer i spåren av gruvnäringens expansion i bl.a. Malmfälten.

Utskottet avstyrker samtliga yrkanden bl.a. med hänvisning till utfästelser som regeringspartierna har gjort och till genomförandet av olika åtgärder inom ramen för den svenska mineralstrategin. Andra uppfattningar än de utskottet står bakom har redovisats i sex reser­vationer.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Beredning: 2015-03-05 Justering: 2015-03-19 Trycklov: 2015-03-24 Bordläggning: 2015-04-21 Behandling: 2015-04-22 Beslut: 2015-04-22

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (30 anföranden)