Redovisning av elnätsverksamhet

Betänkande 2014/15:NU12

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2014/15:56 Redo­visning av elnätsverksamhet. I propositionen föreslås vissa ändringar i el­lag­en (1997:857) som bl.a. syftar till att underlätta redovisningen av elnäts­verk­samhet och till att tydliggöra vilken myndighet som är mottagare av vissa uppgifter inom ramen för elcertifikatssystemet. Utskottet har inga invändning­ar mot förslagen till lagändringar och anser således att riksdagen bör bifalla des­sa. Utskottet tillstyrker även regeringens förslag om att vissa av Elsäker­hets­ver­kets föreskrifter ska upphävas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015 och Elsäker­hetsverkets föreskrifter föreslås upphöra att gälla vid utgången av juni 2015.

I betänkandet behandlar utskottet även ett
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Beredning: 2015-04-07 Justering: 2015-04-16 Trycklov: 2015-04-29 Bordläggning: 2015-05-05 Behandling: 2015-05-06 Beslut: 2015-05-06

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (36 anföranden)