Avfall och kretslopp

Betänkande 2014/15:MJU8

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet 37 motionsyrkanden om avfall och kretslopp från den allmänna motionstiden 2014/15. Motionerna tar huvudsakligen upp frågor om återvinning av material, omhändertagande av avfall och förorenade områden. Utskottet föreslår ett tillkännagivande om prioritering av områden för sanering av mark och ett tillkännagivande om ett stärkt arbete för att minska förekomsten av marint skräp och mikroplaster i våra vattenområden. Utskottet avstyrker övriga motionsyrkanden i huvudsak med hänvisning till pågående arbete och gällande regelverk. I betänkandet finns 10 reservationer (S, M, SD, MP, C, V, FP, KD).

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottets överväganden

Slutna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Justering: 2015-02-19 Trycklov: 2015-03-02 Bordläggning: 2015-03-10 Behandling: 2015-03-11 Beslut: 2015-03-12

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (24 anföranden)