Kemikaliepolitik

Betänkande 2014/15:MJU7

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet 36 motionsförslag om kemikaliepolitik från den allmänna motionstiden 2014/15. Motionerna tar huvudsakligen upp frågor om EU:s kemikalielagstiftning, förbud mot och begränsning av olika kemikalier på såväl EU-nivå som nationell nivå, barn och farliga ämnen samt information och tillsyn. Med anledning av motionsyrkanden om kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel föreslår utskottet två tillkännagivanden. De innebär att regeringen inom EU ska verka för att dels kvicksilver, dels bromerade flamskyddsmedel fasas ut.

Utskottet avstyrker övriga motionsyrkanden i huvudsak med hänvisning till pågående beredningsarbete med de väckta frågorna eller gällande regelverk.

I betänkandet finns 17 reservationer (M, SD, C, V, FP, KD).

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Utskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Justering: 2015-02-19 Trycklov: 2015-02-24 Bordläggning: 2015-03-10 Behandling: 2015-03-11 Beslut: 2015-03-11

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (28 anföranden)