Vattenvård

Betänkande 2014/15:MJU4

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet 16 motionsyrkanden om vattenvård från den allmänna motionstiden 2014. Motionerna tar huvudsakligen upp frågor om åtgärder mot övergödning och föroreningar i haven och åtgärder för att förbättra rening av avloppsvatten. Samtliga motionsyrkanden avstyrks, i huvudsak med hänvisning till pågående arbete. Betänkandet innehåller fem reservationer (M, C, FP, KD), (SD) och (V).

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottets överväganden

Renare hav

Strukturkalkning m.m.

Rening av avlopp m.m.

Reservationer

1.Renare hav, punkt 1 (M, C, FP, KD)

2.Renare hav, punkt 1 (SD)

3.Strukturkalkning m.m., punkt 2 (SD)

4.Rening
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Justering: 2015-02-10 Trycklov: 2015-02-12 Bordläggning: 2015-03-10 Behandling: 2015-03-11 Beslut: 2015-03-11

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (28 anföranden)