Grönbok om kapitalmarknadsunionen

Utlåtande 2014/15:FiU29

Sammanfattning

Utskottet har granskat kommissionens grönbok Att bygga en kapitalmarknadsunion (KOM(2015) 63). I grönboken anges en rad initiativ för att underlätta gränsöverskridande investeringar genom att fläta samman kapitalmarknaderna i EU. Målsättningen är att det ska öka investeringarna och ge i synnerhet små och medelstora företag möjlighet till andra källor för sin finansiering än tra-ditionella banklån. I förlängningen handlar det om att främja tillväxt och sysselsättning i EU. Kommissionen ska presentera en handlingsplan för arbetet med kapitalmarknadsunionen senare under året.

Utskottet anser att det är angeläget att EU:s inre marknad även omfattar fri rörlighet för kapital och välkomnar därför grönboken som en utgångspunkt för ett sådant arbete. Utskottet ställer sig bakom
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Beredning: 2015-04-09 Justering: 2015-04-23 Trycklov: 2015-04-27 Bordläggning: 2015-05-05 Behandling: 2015-05-06 Beslut: 2015-05-06

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)