Kommunala frågor

Betänkande 2014/15:FiU26

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet motioner om kommunala frågor från den allmänna motionstiden 2014/15. Förslagen i motionerna rör vinstutdelning i offentligt finansierade välfärdsverksamheter, avknoppning av kommunal verksamhet, tillsynsavgifter, kommunalt finanssamarbete, tidiga insatser och sociala investeringar samt välfärdens framtida finansiering.

Utskottet avslår samtliga yrkanden och hänvisar bl.a. till pågående utredningar. I betänkandet finns ett särskilt yttrande från (M, C, FP och KD).

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Vinstutdelning i offentligt finansierade välfärdsverksamheter

Avknoppning av kommunal verksamhet

Tillsynsavgifter

Kommunalt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Justering: 2015-02-19 Trycklov: 2015-02-20 Bordläggning: 2015-03-17 Behandling: 2015-03-18 Beslut: 2015-03-19

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (19 anföranden)