Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2012-2014

Betänkande 2014/15:FiU24

Sammanfattning

Utskottet redovisar sin årligt återkommande utvärdering av penningpolitiken och föreslår att riksdagen godkänner vad utskottet sagt om penningpolitiken för perioden 2012–2014.

Utskottet konstaterar att det under 2014 skedde en tydlig omsvängning i penningpolitiken. Riksbanken fäste större vikt än tidigare vid den låga inflationen och sänkte reporäntan till historiskt låga 0 procent under hösten. Utskottet välkomnar räntesänkningarna och understryker inflationsmålets betydelse för den svenska ekonomin.

Trots sänkta räntor fortsatte inflationen att vara extremt låg under 2014. Mätt enligt konsumentprisindex (KPI) sjönk priserna med i genomsnitt 0,2 procent under 2014, vilket utskottet konstaterar är mer än 2 procentenheter under inflationsmålet på 2 procent. Sett över
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Beredning: 2015-05-07 Justering: 2015-05-28 Trycklov: 2015-05-28 Bordläggning: 2015-06-03 Behandling: 2015-06-04 Beslut: 2015-06-04

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (3 anföranden)