Riksbankens förvaltning 2014

Betänkande 2014/15:FiU23

Sammanfattning

Utskottet har granskat Riksbankens förvaltning för 2014. Utskottet tillstyrker att riksdagen beviljar riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet för dess verksamhet och beviljar Riksbankens direktion ansvarsfrihet för förvaltningen av Riksbanken 2014. Utskottet föreslår också att riksdagen fastställer Riksbankens resultat- och balansräkning för 2014 samt godkänner riksbanksfullmäktiges förslag till disposition av Riksbankens vinst 2014. Förslaget innebär att Riksbanken levererar in 4,1 miljarder kronor till statens budget. Pengarna ska levereras in senast en vecka efter riksdagens beslut.

Resultatet för 2014 blev ca 3,3 miljarder kronor, vilket är ca 5,3 miljarder kronor mer än året innan. Ökningen förklaras främst av lägre nedskrivningar av värdepappers- och valutainnehavet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Beredning: 2015-03-24 Justering: 2015-04-16 Trycklov: 2015-04-16 Bordläggning: 2015-04-21 Behandling: 2015-04-22 Beslut: 2015-04-22

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.