Vårändringsbudget för 2015

Betänkande 2014/15:FiU21

Sammanfattning

Utskottet behandlar propositionen Vårändringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99) och två motioner som väckts med anledning av propositionen. Regeringen föreslår i propositionen ändrade utgiftstak för åren 2015–2017 och ändringar av statens inkomster och utgifter. När det gäller statens utgifter föreslår regeringen ändrade ramar för 23 utgiftsområden, ändrade anslagsnivåer för 125 anslag och bemyndiganden om bl.a. ekonomiska åtaganden. När det gäller statens inkomster föreslås en ändrad beräkning som berör 10 inkomsttitlar. Den största förändringen avser förslag om att stegvis avskaffa nedsättningen av socialavgifter för unga. Regeringen föreslår också ändringar i de lagar som ligger till grund för förslagen om ändrade anslag och ändrad inkomstberäkning.

Finansutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Beredning: 2015-05-28 Justering: 2015-06-11 Trycklov: 2015-06-12 Bordläggning: 2015-06-15 Behandling: 2015-06-16 Beslut: 2015-06-16

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)