Riktlinjer för den ekonomiska politiken

Betänkande 2014/15:FiU20

Sammanfattning

Finansutskottet behandlar i detta betänkande 2015 års ekonomiska vårproposition (prop. 2014/15:100) om riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt de motioner som väckts med anledning av propositionen. I betänkandet behandlar utskottet också några motioner från den allmänna motionstiden 2014/15. Utskottet tillstyrker regeringens förslag till riktlinjer och avstyrker samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet finns fem reservationer (M, SD, C, FP, KD).

Den ekonomiska utvecklingen

Den svenska ekonomin väntas återhämta sig gradvis de kommande åren. BNP växer enligt regeringens prognos med 2,6 procent i år och med 2,7 respektive 2,5 procent 2016 och 2017. I omvärlden ser konjunkturläget ut att förstärkas, även om återhämtningen väntas gå långsamt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Beredning: 2015-05-28 Justering: 2015-06-11 Trycklov: 2015-06-12 Bordläggning: 2015-06-15 Behandling: 2015-06-16 Beslut: 2015-06-16

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.