Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2014

Betänkande 2014/15:FiU17

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet skrivelse 2014/15:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn. Skrivelsen utgör regeringens årliga redovisning av hur ekonomin och verksamheten i kommuner och landsting har utvecklats de senaste åren.

Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna. I sitt ställningstagande framhåller utskottet bl.a. betydelsen av skrivelsen. Enligt utskottet är den ett viktigt underlag för riksdagen i dess arbete med att följa upp verksamheterna i den kommunala sektorn. Skrivelsen är också ett bra komplement till regeringens budgetproposition. I likhet med föregående år anser dock utskottet att resultatredovisningen kan vidareutvecklas när det gäller specialdestinerade statsbidrag så att fler bidrag utvärderas och redovisas i skrivelsen.

Utskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Beredning: 2015-05-07 Justering: 2015-05-26 Trycklov: 2015-05-29 Bordläggning: 2015-06-03 Behandling: 2015-06-04 Beslut: 2015-06-04

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (8 anföranden)