Höständringsbudget för 2014

Betänkande 2014/15:FiU11

Sammanfattning

Utskottet behandlar propositionen Höständringsbudget för 2014 (prop. 2014/15:2) samt en motion som har väckts under den allmänna motionstiden 2014. Regeringen föreslår i propositionen ändringar av ramar för ett antal utgiftsområden och ändringar av olika anslag. Vidare föreslår regeringen att ett antal bemyndiganden att ingå ekonomiska förpliktelser ändras.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag, vilka innebär ändringar av nivån på ramarna för 12 utgiftsområden och för 41 anslag inom 15 utgiftsområden. Detta medför att 30 anslag höjs och att 11 anslag sänks. Ökningarna av anslagen uppgår till sammanlagt ca 10,5 miljarder kronor och minskningarna till ca 1,9 miljarder kronor. Utskottet tillstyrker också ett förslag om att ändra användningen av anslaget 1:18 Åtgärder
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Justering: 2014-11-27 Trycklov: 2014-11-28 Bordläggning: 2014-12-02 Behandling: 2014-12-03 Beslut: 2014-12-03

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.