Avtal om val av domstol - 2005 års Haagkonvention

Betänkande 2014/15:CU18

Civilutskottets betänkande

2014/15:CU18

 

Avtal om val av domstol – 2005 års Haagkonvention

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2014/15:93 Avtal om val av domstol – 2005 års Haagkonvention.

I 2005 års Haagkonvention om avtal om val av domstol finns regler om vilken domstol som är behörig när parter har träffat ett avtal om att en eller flera domstolar i en konventionsstat ska pröva en tvist mellan dem. Konven-tionen innehåller även regler om erkännande och verkställighet av utländska domar som meddelats av en domstol som valts av parterna. Konventionen leder till ökad förutsebarhet för företag som bedriver internationell handel och gör investeringar utomlands. De kommer att kunna förlita sig på att en vald domstol i en konventionsstat är behörig att pröva en tvist och att en dom som meddelas av den valda domstolen kan erkännas och verkställas i andra konventionsstater.

EU har undertecknat och godkänt konventionen, som förväntas träda i kraft i förhållande till EU under hösten 2015. Konventionen blir därmed direkt tillämplig i Sverige. I propositionen föreslår regeringen lagregler som ska komplettera konventionen.

Lagförslaget föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen. Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Avtal om val av domstol – 2005 års Haagkonvention

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

Avtal om val av domstol – 2005 års Haagkonvention

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden. Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:93.

Stockholm den 4 juni 2015

På civilutskottets vägnar

Caroline Szyber

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Caroline Szyber (KD), Johan Löfstrand (S), Ewa Thalén Finné (M), Hillevi Larsson (S), Jessika Roswall (M), Lars Eriksson (S), Roger Hedlund (SD), Carl-Oskar Bohlin (M), Emma Hult (MP), Leif Nysmed (S), Mikael Eskilandersson (SD), Johanna Haraldsson (S), Shadiye Heydari (S), Mats Green (M), Solveig Zander (C), Nina Lundström (FP) och Lotta Johnsson Fornarve (V).

 

Redogörelse för ärendet

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2014/15:93 Avtal om val av domstol – 2005 års Haagkonvention. Propositionen har följande bakgrund.

Den 30 juni 2005 antogs konventionen om avtal om val av domstol inom ramen för Haagkonferensen för internationell privaträtt. Inte bara stater utan även regionala organisationer för ekonomisk integration, som Europeiska unionen (EU), kan tillträda 2005 års Haagkonvention. EU, som har exklusiv behörighet på området, undertecknade konventionen den 1 april 2009. Den 4 december 2014 beslutade EU att godkänna konventionen. För EU, och därmed för unionens samtliga medlemsstater förutom Danmark, förväntas konven-tionen träda i kraft under hösten 2015.

I Justitiedepartementet har en departementspromemoria tagits fram, Avtal om val av domstol – 2005 års Haagkonvention (Ds 2014:26). I promemorian lämnas förslag på kompletterande lagregler till konventionen. Promemorian har remissbehandlats. Lagrådet har yttrat sig över lagförslaget.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslaget i bilaga 2.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Utskottets överväganden

Avtal om val av domstol – 2005 års Haagkonvention

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen

I 2005 års Haagkonvention om avtal om val av domstol finns regler om vilken domstol som är behörig när parter har träffat ett avtal om att en eller flera domstolar i en konventionsstat ska pröva en tvist mellan dem. Konventionen innehåller även regler om erkännande och verkställighet av utländska domar som meddelats av en domstol som valts av parterna. Konventionen leder till ökad förutsebarhet för företag som bedriver internationell handel och gör investeringar utomlands. De kommer att kunna förlita sig på att en vald domstol i en konventionsstat är behörig att pröva en tvist och att en dom som meddelas av den valda domstolen kan erkännas och verkställas i andra konventionsstater. EU har undertecknat och godkänt konventionen, som förväntas träda i kraft i förhållande till EU under hösten 2015. Konventionen blir därmed direkt tillämplig i Sverige.

I propositionen föreslås att kompletterande lagregler till 2005 års Haagkonvention tas in i lagen (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden. Regeringen lämnar bl.a. förslag om att en ansökan om att ett utländskt avgörande ska förklaras verkställbart i Sverige enligt konventionen ska göras till den tingsrätt som regeringen föreskriver och att lagen (1996:242) om domstolsärenden ska vara kompletterande processlag vid handläggningen i domstol. Regeringen föreslår vidare att om ett utländskt avgörande förklaras verkställbart enligt konventionen, ska avgörandet verkställas enligt utsökningsbalken på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Utskottets ställningstagande

Det har inte väckts någon motion med anledning av propositionen. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta regeringens lagförslag.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2014/15:93 Avtal om val av domstol – 2005 års Haagkonvention:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden.

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

 


Ärendet är avslutat

Händelser

Beredning: 2015-05-21 Justering: 2015-06-04 Trycklov: 2015-06-08 Bordläggning: 2015-06-15 Behandling: 2015-06-16 Beslut: 2015-06-17

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.