Modernare lantmäterisammanträden

Betänkande 2014/15:CU14

Civilutskottets betänkande

2014/15:CU14

 

Modernare lantmäterisammanträden

Sammanfattning

I betänkandet behandlar riksdagen regeringens proposition 2014/15:73 Modernare lantmäterisammanträden.

Propositionen innehåller förslag till ändringar i fastighetsbildningslagen. Ändringarna innebär att det ska bli möjligt att använda modern kommunikationsteknik i förrättningssammanträden vid en lantmäterimyndighet. Sakägare och andra ska kunna delta i ett förrättningssammanträde exempelvis per telefon eller genom videokonferens under samma förutsättningar som gäller vid domstol. Förslaget syftar till att förenkla och effektivisera lantmäterimyndigheternas handläggning. Detta leder till lägre kostnader och minskade olägenheter både för myndigheterna och för dem som berörs av en förrättning.

I propositionen föreslås också förtydliganden i jordabalken när det gäller möjligheten att använda modern kommunikationsteknik i vissa sammanträden vid inskrivningsmyndigheten.

Lagändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 juli 2015.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen, och utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.

 

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Modernare lantmäterisammanträden

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

Modernare lantmäterisammanträden

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i jordabalken,

2. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:73 punkterna 1 och 2.

Stockholm den 21 maj 2015

På civilutskottets vägnar

Caroline Szyber

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Caroline Szyber (KD), Johan Löfstrand (S), Ewa Thalén Finné (M), Hillevi Larsson (S), Jessika Roswall (M), Lars Eriksson (S), Carl-Oskar Bohlin (M), Eva Sonidsson (S), Emma Hult (MP), Thomas Finnborg (M), Leif Nysmed (S), Mikael Eskilandersson (SD), Robert Hannah (FP), Nooshi Dadgostar (V), Johanna Haraldsson (S) och Jimmy Ståhl (SD).

 

Redogörelse för ärendet

Lantmäteriet gav i juni 2014 in en promemoria om modernare sammanträdesformer vid lantmäteriförrättningar m.m. till Justitiedepartementet. Promemorian har remissbehandlats.

Lagrådet har yttrat sig över lagförslagen.

Propositionens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Utskottets överväganden

Modernare lantmäterisammanträden

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen

I propositionen föreslås ändringar i fastighetsbildningslagen. Ändringarna innebär att sakägare och andra ska få möjlighet att delta i ett förrättningssammanträde genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring under samma förutsättningar som gäller för sammanträden i domstol enligt rättegångsbalken.

Vidare föreslås förtydliganden i jordabalken när det gäller möjligheten att använda modern kommunikationsteknik i vissa sammanträden vid inskrivningsmyndigheten. Det ska av lagtexten framgå att sökanden och andra får delta i ett sammanträde inför inskrivningsmyndigheten genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring under samma förutsättningar som gäller för sammanträden i domstol enligt rättegångsbalken.

Regeringen gör bedömningen att möjligheten att använda ljud- och bild-teknik i förrättningssammanträden vid lantmäterimyndigheterna leder till en effektivare handläggning av ärendena. Detsamma gäller för inskrivningsverksamheten. Användningen av ljud- och bildteknik medför även positiva effekter för de enskilda i form av lägre kostnader och minskade olägenheter. Förslagen medför inte några kostnadsökningar för Lantmäteriet eller för de kommunala lantmäterimyndigheterna.

Lagändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 juli 2015.

Utskottets ställningstagande

Det har inte väckts någon motion med anledning av propositionen. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta de framlagda lagförslagen.

 

 

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2014/15:73 Modernare lantmäterisammanträden:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988).

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

 

Ärendet är avslutat

Händelser

Beredning: 2015-04-23 Justering: 2015-05-21 Trycklov: 2015-05-26 Bordläggning: 2015-06-02 Behandling: 2015-06-03 Beslut: 2015-06-03

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.