Planering och byggande

Betänkande 2014/15:CU10

Sammanfattning

I detta betänkande behandlar civilutskottet ett stort antal motionsförslag som väckts under den allmänna motionstiden 2014 och som gäller frågor om planering och byggande i vid bemärkelse. Flertalet av förslagen har direkt eller indirekt anknytning till det som regleras genom plan- och bygglagen.

Utskottet föreslår med anledning av motionsförslag fyra tillkännagivanden till regeringen. Det gäller frågor om privat initiativrätt till detaljplan, reduktion av bygglovsavgiften, riktvärden för trafikbuller och tillgänglighetskrav för studentbostäder.

Det första förslaget innebär att regeringen bör låta utreda hur regler kan utformas som ger större möjlighet för en exploatör att initiera ett planeringsarbete eller själv bidra till att en detaljplan tas fram. Utskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Beredning: 2015-03-10 Justering: 2015-04-23 Trycklov: 2015-04-23 Bordläggning: 2015-04-28 Behandling: 2015-04-29 Beslut: 2015-04-29

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.